Miljöpolicy

Miljöpolicy

Alla behövs i arbetet för en bättre miljö. Kunskap är det viktigaste verktyget.

Kvinnofolkhögskolan ska, inom ramen för sin verksamhet, bidra till en hållbar utveckling i överensstämmelse med Agenda 21-dokumentet. Kretsloppstänkande och effektivt resursutnyttjande ska genomsyra den dagliga verksamheten. Miljöfrågorna ska behandlas som en självklar och integrerad del i skolans hela verksamhet. Miljöarbetet ska dokumenteras och regelbundet utvärderas och förbättras.

En hållbar utveckling förutsätter

  • en minskad förbrukning av icke förnybara resurser
  • en effektivare resursanvändning
  • att långlivade naturfrämmande ämnen från samhällets produktion minskar
  • att den biologiska mångfalden skyddas och bevaras
  • att globala resurser fördelas rättvist

Miljömål:

A. Både personal och kursdeltagare ska genom utbildning och möjlighet till engagemang bli viktiga aktörer för en hållbar utveckling. Minst en miljötemadag ska genomföras årligen.

B. En miljögrupp som består av personal och deltagare bildas för att driva miljöfrågorna på skolan.

C. Vid inköp av livsmedel ska andelen ekologiska, närproducerade och rättvisemärkta livsmedel kontinuerligt öka.

Ansvarig: institutionsansvarig för kök och matsal.

D. Skolan ska samverka med hyresvärden för att förbättra möjligheterna att ta hand om källsorterat avfall.

Ansvarig: institutionsansvarig för kök och matsal, vaktmästare, rektor.

E. Verksamheten vid skolan ska organiseras så att mängden avfall minskar, särskilt fokus kommer under året att ligga på produktionen av elektroniskt avfall.

Ansvarig: inköpsansvariga.

F. I samband med inköp ska miljöhänsyn vägas in tillsammans med ekonomiska och andra faktorer.

Ansvarig: inköpsansvariga.

G. Deltagare och personal ska finna fler sätt att minska pappersförbrukningen. Instruktioner för kopiering och utskrifter gås igenom och följs upp kontinuerligt.

Ansvarig: skolans miljögrupp.

H. Deltagare och personal ska finna fler sätt att minska energiförbrukningen. Frågan tas upp i bl.a. undervisning och miljögrupp.

Ansvarig: skolans miljögrupp.