Om oss

Om oss

Kvinnofolkhögskolan är en feministisk folkhögskola, i centrala Göteborg.

Här studerar kvinnor, transpersoner och icke-binära i olika åldrar, med olika bakgrund, mål och studievanor.

Vi har kurser på grundskole- och gymnasienivå och kurser inriktade på feministiska studier. Gemensamt för undervisningen på alla kurser är att den har genusperspektiv.

På folkhögskola sker studierna på ett lite annorlunda sätt än på många andra skolor. De bedrivs ofta i projektform i mindre grupper och utgår från kursdeltagarnas behov, förkunskaper och erfarenheter. Detta ger kursdeltagarna stora möjligheter att tillsammans påverka studiernas inriktning och innehåll.

Kvinnofolkhögskolan har sedan många år samverkat med organiserade folkbildare och feminister i Asien, Afrika, Latinamerika och andra delar av Europa. Dessa internationella kontakter gör det möjligt att jämföra villkor i olika delar av världen. Det sker även många samarbeten inom Sverige och skolans lokaler används nästan varje kväll av olika grupper aktiva inom feministiska rörelser. Vi erbjuder dessutom ett antal olika fortbildningar.

Vår profil

Skolans inriktning är samhällsförändring mot en demokrati, där människor har lika värde. All vår undervisning har genusperspektiv.

Ett viktigt mål med skolans kurser är att ge deltagarna ökade möjligheter till att ta aktiv del i samhället. All verksamhet är religiöst och partipolitiskt obunden, men tar sin utgångspunkt i det faktum att kvinnor i hela världen är politiskt, socialt, ekonomiskt och kulturellt diskriminerade.

De som söker till Kvinnofolkhögskolan är i olika åldrar, har olika bakgrund, mål och studievanor. En del vill bli färdiga med sina grundskole- eller gymnasiestudier. Andra vill bättra på sina kunskaper i svenska eller naturkunskap, lära sig använda dator, videokamera eller pröva på ett hantverk. Många är intresserade av feminism och genusfrågor.

Målparagraf

Målparagraf i stadgar för Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan

Antagna vid stiftelsens möte 2006-10-21

§1. Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan har till huvuduppgift att främja kvinnors studier och utbildning.  Stiftelsen skall upprätta en skola och befordra verksamheten vid densamma.  All verksamhet skall drivas av kvinnor och för kvinnor.  

Stiftelsen skall befrämja förståelse och solidaritet mellan kvinnor från olika kulturer.  Verksamheten skall vara religiöst och partipolitiskt obunden.  

Stiftelsen skall stödja en verksamhet som ger allmän medborgerlig bildning samt aktivt arbeta för att  motverka patriarkala strukturer och alla former av förtryck, såväl lokalt som globalt.  

Stiftelsen skall stödja verksamheter som tar sin utgångspunkt i kvinnors livssituationer,  livserfarenheter, forskning, kultur och historia samt återerövra glömd eller förnekad kvinnokunskap.  

Stiftelsen skall medverka till att vidareutveckla de feministiska arbetsformer som vuxit fram ur  kvinnorörelsen.  

Öppna och generösa arbetsformer skall göra det möjligt för kvinnor att respektera varandra samt ge  kvinnor mod att ta ansvar för bl.a. sin ekonomi, sitt yrkesval, sitt boende och sin sexualitet.  

I enlighet med denna målsättning skall stiftelsen vara ett stöd för de verksamheter som handledare  och deltagare gemensamt utformar. 

Tolkning av målparagrafen i Kvinnofolkhögskolans stadgar

Antagen av skolans styrelse februari 2001

Kvinnofolkhögskolan vill med sin verksamhet förbättra och fördjupa demokratin. Skolans utgångspunkt är att det existerar ett globalt kvinnoförtryck och att diskrimineringen av kvinnor är djupt rotad och finns på alla nivåer i samhället. En samhällsförändring är nödvändig. Kvinnofolkhögskolans målsättning är ett demokratiskt samhälle i vilket alla deltar i samhälls- och yrkesliv på lika villkor, oavsett kön.

Kvinnofolkhögskolan vill bidra till kvinnors möjlighet att påverka och förändra samhället. Skolan skall vara en öppen mötesplats och ett diskussionsforum för kvinnor med olika bakgrunder och livserfarenheter från olika delar av världen. Skolan ska bekämpa diskriminering och segregation genom att slå vakt om mångfald genom att vara öppen för alla, oberoende av etnicitet, samhällsklass, ålder och sexualitet.

Kvinnofolkhögskolan beviljades självständighet som en skola enbart för kvinnor. Därmed följer att skolans egna statsanslag endast kan användas för verksamhet som vänder sig till bara kvinnor för att utifrån kvinnors erfarenheter och på kvinnors villkor utveckla strategier som främjar såväl kvinnors personliga och individuella utveckling som en samhällsförändring. Verksamhet med annan finansiering som även vänder sig till män kan genomföras om det sker i samverkan med annan organisation och att det finns ett uttalat syfte att integrera könsvetenskap/politik i kursens/seminariets innehåll.

Att i kvinnogrupp få diskutera, tänka över och analysera sin egen och andra kvinnors situation är en bra metod för att öka kunskap och medvetenhet om samhällets könsmaktsstuktur, frigöra kraft och skapa handlingsutrymme för förändring. På Kvinnofolkhögskolan kan kvinnor tolka, formulera och utveckla könsteoretisk kunskap utifrån egna erfarenheter och i utbyte med varandra, aktuell kvinnoforskning och samhällsdebatt.

Skolan skall stimulera till debatt och åsiktsbrytning, och vara öppen för förnyelse av pedagogiska arbetsformer i folkbildaranda. Att upprätthålla och utveckla nära kontakter med kvinnorörelsen såväl i Sverige som internationellt utgör en grund i hela skolans arbete. Skolans organisations- och arbetsformer syftar till att underlätta för alla att ta gemensamt ansvar för hela skolans verksamhet. Till detta räknas också planering, utveckling och arbete med det dagliga underhållet. Verksamhetens former och innehåll skall ta hänsyn till olika kvinnors behov och intressen. Ett av dessa behov är en bra barnomsorg och därför driver skolan en förskola så att kvinnor som saknar barnomsorg skall ha möjlighet att studera. Liksom skolan är förskolans utgångspunkter demokrati, könsperspektiv och mångkultur.

Sidan uppdaterad: 2022-06-21