Arbetsmiljö

Arbetsmiljö

Kvinnofolkhögskolans arbetsmiljöpolicy

Utgångspunkt

Vi utgår från en helhetssyn på arbetsmiljön som innefattar både den fysiska och den psykosociala arbetsmiljön. Vi strävar efter en god arbetsmiljö som präglas av väl förankrad kunskap om verksamhetens mål, tydlighet kring det ansvar och de möjligheter arbetet innebär och tillvaratagande av varje anställds kunnande och erfarenheter. Arbetsmiljön ska främja ett gott samarbetsklimat, initiativ till vidareutveckling av verksamheten, anpassning till människors olika förutsättningar och erbjuda en säker arbetssituation. Mål och medel beslutas på PR och ansvar för genomförandet har rektor samt skyddsombudet.

Verksamhetens främsta risker bedöms vara:

 • Omvärldsfaktorer som vi inte kan påverka, kan innebära osäkerhet inför verksamhetens och anställdas framtid.
 • Resursbrist, i så väl pengar som tid, vilket leder till negativ stress.

Mål

För att säkerställa en god arbetsmiljö strävar vi efter en verksamhet där skolans egna mål får stort utrymme. Det systematiska arbetsmiljöarbetet har som mål att säkerställa en hållbar arbetssituation vad gäller arbetsbörda och periodisering av arbetstid för samtliga anställda.

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. (AFS 2001:2 §)

Det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) innefattar följande delar:

 • Skyddsrond genomförs en gång/år. Åtgärder som inte görs genast förs in i handlingsplanen.
  Ansvarig: Rektor
 • Arbetsmiljöenkät genomför en gång/läsår med samtliga anställda. Åtgärder förs in i handlingsplanen.
  Ansvarig: Rektor
 • Brandskyddsgenomgång genomförs en gång/läsår med samtliga anställda.
  Ansvarig: Vaktmästare
 • Medarbetarsamtal erbjuds årligen med samtliga anställda.
  Ansvarig: Rektorerna
 • Fortbildning, gemensam och individuell, genomförs löpande under läsåret.
  Ansvarig: Rektor
 • Pengar avsätts i budget för individuella och gemensamma friskvårdsinsatser.
  Ansvarig: Personalråd.
 • Vid förändringar i verksamheten görs bedömningar om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet.
  Ansvarig: Rektor
 • Arbetsskador, arbetsolycksfall och tillbud utreds för att förebygga risker i framtiden.
  Ansvarig: Rektor
 • Introduktion av nyanställda sker löpande.
  Ansvarig: Rektorerna.