Alkohol- och drogpolicy

Alkohol- och drogpolicy

Grundsyn

En viktig del i Kvinnofolkhögskolans folkbildningsarbete är att öka medvetenhet om hälsa. Med tanke på att ohälsan bland framförallt unga kvinnor/transpersoner är stor, med risk för missbruksproblem, är det vår uppgift att sprida information om riskerna med alkohol- och drogbruk. Vi arbetar aktivt med att stödja de som kämpar med att hantera konsekvenserna av sitt tidigare missbruk.

Med ALKOHOL avses i denna policy drycker med en alkoholhalt som överstiger 2,2% (lättöl eller motsvarande).

Med DROGER avses i denna policy narkotika eller likvärdiga preparat, anabola steroider och överkonsumtion av narkotikaklassade mediciner.

Mål

Kvinnofolkhögskolan ska ha en alkohol- och drogfri arbetsmiljö.

Personal och deltagare ska vara medvetna om riskerna med bruk av alkohol och droger.

Misstanke om eller konstaterad onykterhet eller annan drogpåverkan hanteras enligt handlingsplanen.

Grundregler

Under arbetstid/skoltid accepteras inte alkohol- eller drogpåverkad deltagare eller personal.

Förtäring av alkohol får inte ske under tjänsteutövning/studier på arbetsplatsen.

Innehav av droger får inte förekomma på skolan.

Uthyrning och speciella arrangemang

Undantag från ovanstående regler kan göras i samband med speciella arrangemang och vid uthyrning. Det ska dock alltid finnas ett alkoholfritt alternativ.

Öppna fester

Med öppna fester avses då personal och/eller deltagare på skolan arrangerar en fest där inbjudan sker utan personlig föranmälan. Denna typ av fester som genomförs i Kvinnofolkhögskolans regi ska vara alkohol- och drogfria.

Slutna fester

På slutna fester kan alkohol serveras. Med slutna fester avses då personal och/eller deltagare på skolan arrangerar en fest med inbjudna. En lista med namnförteckning ska upprättas och endast de som står på listan tillåts komma in i lokalen.

Deltagarna eller personalen beslutar själva från gång till gång om de vill att alkohol ska förekomma. Då alkohol förekommer utses ansvariga och informationen ska vara väl synlig.

Externa fester vid uthyrning

På externa fester kan alkohol serveras. Med externa fester avses när föreningar, organisationer, företag m.fl. hyr skolans lokaler i egen regi. I kontraktet ska tydligt framgå vilka som är ansvariga och att ansvarspersonerna följer “allmän lagstiftning för sammankomster”.

Policyn antagen av personalrådet 2009-03-12