Stadgar för stiftelsen Kvinnofolkhögskolan

Stadgar för stiftelsen Kvinnofolkhögskolan

[vc_row][vc_column][vc_empty_space height=”45px”][vc_column_text]

Stadgar för Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan

org nr 857204-5527

Antagna vid stiftelsens möte 2006-10-21

§1. Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan har till huvuduppgift att främja kvinnors studier och utbildning.

Stiftelsen skall upprätta en skola och befordra verksamheten vid densamma.

All verksamhet skall drivas av kvinnor och för kvinnor.

Stiftelsen skall befrämja förståelse och solidaritet mellan kvinnor från olika kulturer.

Verksamheten skall vara religiöst och partipolitiskt obunden.

Stiftelsen skall stödja en verksamhet som ger allmän medborgerlig bildning samt aktivt arbeta för att motverka patriarkala strukturer och alla former av förtryck, såväl lokalt som globalt.

Stiftelsen skall stödja verksamheter som tar sin utgångspunkt i kvinnors livssituationer, livserfarenheter, forskning, kultur och historia samt återerövra glömd eller förnekad kvinnokunskap.

Stiftelsen skall medverka till att vidareutveckla de feministiska arbetsformer som vuxit fram ur kvinnorörelsen.

Öppna och generösa arbetsformer skall göra det möjligt för kvinnor att respektera varandra samt ge kvinnor mod att ta ansvar för bl.a. sin ekonomi, sitt yrkesval, sitt boende och sin sexualitet.

I enlighet med denna målsättning skall stiftelsen vara ett stöd för de verksamheter som handledare och deltagare gemensamt utformar.

§2. Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan, vars styrelse har sitt säte i Göteborgs kommun, driver under namnet “Kvinnofolkhögskolan” studieverksamheter i enlighet med §1. Verksamheten bedrivs i av stiftelsen ägda eller förhyrda lokaler.

§ 3. Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av nio kvinnliga ledamöter samt i förekommande fall två av stödföreningen valda ledamöter.

Första styrelsen är den av stiftarna utsedda styrelsen, därefter utses stiftelsestyrelsens ledamöter av stiftelsens styrelse. Styrelseledamöter väljs på en tid av två år.

Om en fungerande stödförening finns med minst 25 medlemmar skall på stödföreningens årsmöte utses två ledamöter som ingår i stiftelsestyrelsen på samma villkor som övriga ledamöter. Avgår ledamot före mandattidens utgång skall ny ledamot utses för återstående del av mandattiden.

§ 4. Styrelsen utser årligen inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare och inom eller utom sig kassaförvaltare. Om kassaförvaltaren inte är styrelseledamot äger hon inte rösträtt men har rätt att anteckna sin mening till protokollet.

§ 5. Styrelsen utser två styrelseledamöter att var för sig teckna styrelsens firma.

§ 6. Styrelsen äger rätt att då så erfordras till sig adjungera lämpliga kvinnor för särskilt uppdrag.

Styrelsen ska utom sig utse en valberedning om tre kvinnor med uppgift att föreslå ledamöter till stiftelsens och skolans styrelser.

§ 7. Styrelsen åligger att övervaka skolans verksamhet, fastställa dess budget, på ett betryggande sätt anbringa och förvalta stiftelsens medel samt föra erforderliga räkenskaper som skall avslutas den 31 december varje år.

§ 8. För granskning av styrelsens förvaltning och stiftelsens räkenskaper utser styrelsen två revisorer jämte suppleanter. Minst en revisor och dennas suppleant skall vara auktoriserad revisorer.

§ 9. Senast den därpå följande 1 mars skall styrelsens förvaltningsberättelse och föregående räkenskapsårs räkenskaper överlämnas till stiftelsens revisorer, vilka inom en månad skall avge revisionsberättelse med yttrande huruvida ansvarsfrihet åt stiftelsens styrelseledamöter tillstyrks. Förvaltnings- och revisionsberättelse ska överlämnas till Länsstyrelsen Västra Götalands län, som har att vidtaga eller förordna om vidtagande av åtgärd i anledning av revisorernas yttrande.

§ 10. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande så snart detta är erforderligt. På begäran av två ledamöter är ordföranden skyldig att snarast sammankalla styrelsen.

Styrelsen skall sammanträda minst två gånger årligen. Kallelse ska ske skriftligen minst två veckor i förväg.

Styrelsens sammanträden ska vara öppna för medlemmar i stödföreningen och diskussionsprotokoll ska föras vid sammanträdena.

Styrelsens ledamöter ska hålla sig informerade om stödföreningens

verksamhet och bör delta i dess diskussioner.

Styrelsen bör eftersträva enhälliga beslut. Vid oenighet gäller den mening varom minst 2/3 förenar sig.

Styrelsen är beslutsmässig då minst sex ledamöter är närvarande.

§ 11. Beslut om ändring av dessa stadgar är giltigt om besluten fattats av minst fem respektive nio ledamöter.

§ 12. För den händelse situationen skulle uppstå då studieverksamheten inte kan drivas i enlighet med bestämmelserna i §1 äger styrelsen rätt att, med beaktande av då gällande lagstiftning rörande stiftelser, upplösa stiftelsen.

Innan ett beslut om upplösning av stiftelsen tas ska också kvinnors aktuella situation i samhället och kvinnors behov av tid för nyformulering av studieinriktningen tas i beaktande. Om stiftelsen upphör ska stiftelsens tillgångar enligt beslut av styrelsen tillfalla annan verksamhet med jämförbart innehåll och idéinriktning.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]