Policy för Kvinnofolkhögskolans kvalitetsarbete 

Policy för Kvinnofolkhögskolans kvalitetsarbete 

Inledning

Kvalitetsarbete på Kvinnofolkhögskolan handlar om att ständigt förbättra och utveckla verksamheten. Det handlar också om att behålla det som redan är framgångsfaktorer samtidigt fånga upp sådant som behöver förändras och förbättras. 

Kvinnofolkhögskolan arbetar med verksamhets – och kvalitetsplanering i treårsperioder. Utgångspunkten är att skolan drivs med stort personalinflytande. Det innebär att all personal är involverad i planering, uppföljning och utvärdering av verksamheten. Personalrådet lämnar ett gemensamt förslag till beslut om verksamhet och budget till styrelserna.

Kvinnofolkhögskolan har i flera år arbetat med utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Kvalitetsarbetets struktur ses över så att kvalitetsarbetet på ett bättre sätt implementeras i verksamheten och att handlingsplanen och övriga planer harmoniserar. I det systematiska kvalitetsarbetet ingår varje år en uppföljning av föregående års insatser. Alla projekt utvärderas inom ramen för varje enskilt projekt. 

Kvinnofolkhögskolans kvalitetsarbete sker systematiskt och leder till förändring och utveckling samt är väl förankrat i vardagsarbetet på skolan och bland medarbetarna. Det systematiska kvalitetsarbetet är en integrerad del av skolans verksamhet och den blir aldrig färdig. 

Inför verksamhetsåret 2022–2023 bedömer kvalitetsgruppen att med tanke på den stora personalförändringen som skett bör förnya diskussionen kring kvalitetsbegreppet och formerna för det systematiska arbetet. Diskussion om vad kvalitet på folkhögskola kan behöva diskuteras mer grundläggande med återkommande intervaller. 

Kvalitetsgrupp

Skolans kvalitetsgrupp består av rektor, pedagogisk utvecklingsledare och en lärare. Vid behov adjungeras även administrativ personal. 

Folkbildningsrådets krav

Kvinnofolkhögskolans kvalitetsarbete ska enligt Folkbildningsrådet: 

– relatera till skolans egna mål- och styrdokument,
– bedrivas enligt fastställd plan, och dokumenteras och redovisas årligen. 

Kvinnofolkhögskolans systematiska kvalitetsarbete

Skolans verksamhetscykel består av fyra delar: 

 • planering
 • genomförande
 • uppföljning och utvärdering
 • dokumentation och lärande

Planering

Utgångspunkten för planeringsarbetet är en ”visionsdag” som hålls på hösten föregående år där personal, deltagare och styrelser deltar. På dessa dagar diskuteras framtidsfrågor där alla medverkande bidrar med sina kunskaper kring skolan och omvärlden. Visionsdagen ligger sedan till grund för den verksamhet skolan planerar på kort och lång sikt.

Under februari ägnar personalen tre – fyra dagar åt verksamhetsplanering för de kommande åren. Det pågående läsåret är mer detaljerat medan de två nästkommande två år är mer översiktliga.

En handlingsplan görs med tidsplan för uppföljning och utvärdering av verksamheten. I den ettåriga handlingsplanen bestäms vilka delar som följs upp respektive utvärderas. Eventuellt tas nya strategiska beslut utifrån den årliga risk- och väsentlighetsanalysen som också ligger till grund för beslut av verksamhetsplanen.

Genomförande

Kvinnofolkhögskolan genomför den verksamhet som planerats året innan med eventuella förändringar utifrån utvärderingar av det gångna året. Således ligger skolan hela tiden nästan ett år före i planering och beslut av den verksamhet vi bedriver.

Uppföljning och utvärdering 

Utvärdering är en ständigt pågående process. Efter varje termin görs utvärderingar med deltagarna i all kursverksamhet av ansvariga lärare och arbetslag. I juni, under utvärderings- och planeringsdagarna ligger kursutvärderingarna till grund för eventuella förändringar. 

Kvinnofolkhögskolan har även under många år använt sig av den nationella Folkhögskoleenkäten, framtagen av Sveriges Folkhögskolor. Resultatet av enkäten analyseras av en grupp bestående av deltagare och lärare på skolan, och utvalda frågeställningar diskuteras sedan av alla kursdeltagare under en halvdag. Kvinnofolkhögskolan har dessutom en tradition av att genomföra en annan, lokal, enkät för att åskådliggöra mångfalden på skolan. Enkäten utformas av en av skolans kurser och resultatet presenteras för hela skolan i form av en utställning och muntligt på en av skolans samlingar. Lärarna följer sedan upp resultatet i kurserna. Förslagen på förändringar/förbättringar diskuteras i juni av personalen och används som underlag för planering av nästkommande läsår.

Lärande och dokumentation

Kvinnofolkhögskolan har implementerat Hörnstenar för bildning, KUFF – kvalitet i utbildningsformen folkhögskola, en kvalitetssäkringsmodell som Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisation (RIO) har tagits fram med tanke folkhögskoleverksamhetens särart i åtanke. Hörnstenarna är ledning, bildningsmiljö, pedagogik och formalia. 

Systematik i kvalitetsarbetet

Kvalitetsutveckling och kvalitetsarbete innefattar alla på Kvinnofolkhögskolan, alltifrån ledning, personal och deltagare. Goda rutiner vid rekryteringsarbetet till kurserna ska tas fram. Arbetet med att rekrytera nya deltagare till skolan är ständigt i fokus och nya metoder och arbetssätt behöver genomföras och utvärderas kontinuerligt. Pedagogiken utvecklas och den pedagogiska personalen deltar aktivt i olika fora för pedagogisk kompetensutveckling. 

Rektorn är ytterst ansvarig för att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla Kvinnofolkhögskolans kvalitet. Detta görs dels genom den årliga kvalitetsrapporten till Folkbildningsrådet (FBR), där Kvinnofolkhögskolan redogör för sitt kvalitetsarbete under det gångna året. Dels genom den särskilda utvärderingsdagen i juni samt övrig rapportering till FBR, SCB, folkhögskolans styrelse och andra aktuella instanser. Det systematiska kvalitetsarbetets syfte är att styrelser, personal och deltagare får kunskap och insyn i folkhögskolan, förutsättningar och möjligheter till kvalitetsförbättring.

Styrdokument och policys

 • Kvinnofolkhögskolans målparagraf och tolkning
 • Kvinnofolkhögskolans stadgar
 • Kvinnofolkhögskolans arbetsordning
 • Kvinnofolkhögskolans delegationsordning
 • Verksamhetsplan (1-årig och 3-årig)
 • Budget
 • Kvinnofolkhögskolans studeranderättsliga standard
 • Personalhandbok och checklista för nyanställda
 • Rutiner för administrationen och expeditionen 

Beslutat av Personalrådet 2022-03-23