Studeranderätt

Studeranderätt

Kvinnofolkhögskolans studeranderättsliga standard är de dokument där studerande, personal och styrelse finner studerandes rättigheter och skyldigheter beskrivna, samt den informationsskyldighet som gäller för folkhögskolan i dessa frågor.

Innehåll

1. Information innan den studerande är antagen

2. Information vid kursstart

3. Deltagarinflytande och studeranderätt

4. Kostnader för material

5. Intyg

6. Om en kurs upphör eller ställs in

7. Utvärdering

8. Försäkringar

9. Disciplinära åtgärder

10. Policy för sekretess och arkivering

1. Information innan den studerande är antagen

Samtliga sökande till Kvinnofolkhögskolan kallas till intervju- och informationsmöte. Där ges information i muntlig eller skriftlig form eller med hänvisning till hemsidan kring nedanstående punkter:

 • mål med kursen
 • huvudmannens profil
 • statens syfte
 • innehåll i den studeranderättsliga standarden
 • avgifter och kostnader under studietiden
 • antagningsprinciper och antagningsprocess
 • vilka intyg, behörigheter och studieomdöme som kan vara aktuella att erhålla på respektive kurs
 • skolans tillgänglighet för studerande med funktionsvariationer
 • möjligheter till pedagogiskt stöd vid funktionsvariationer eller vid bristande kunskaper i svenska språket
 • former för studerandeinflytande
 • drog- och allergipolicy och övriga villkor för vistelsen på skolan

 2. Information vid kursstart

Under den första veckan ges både muntlig och skriftlig information kring nedanstående punkter:

 • kursansvarig lärares namn och kontaktuppgifter,
 • kursbeskrivning och schema/arbetsplan
 • terminstider och ledigheter
 • riktlinjer och villkor för intyg, behörigheter och studieomdömen
 • villkor för avstängning och avskiljande
 • närvaroregler
 • rapporteringssystem
 • vad deltagare själv ska tillhandahålla; t.ex. litteratur, instrument, material
 • försäkringar
 • tillgång och villkor för användning av utrustning och kursrelaterade utrymmen
 • etiska regler och ansvar vid användning av internet i folkhögskolans lokaler
 • skolans policys, krisplan och andra handlingsplaner
 • den rättsliga standardens innehåll och innebörd i övrigt

3. Deltagarinflytande och studeranderätt

På Kvinnofolkhögskolan tar alla ett gemensamt ansvar. Skolan har en rad olika former för medinflytande för studerande. I skolans arbetsordning beslutad av Stiftelsestyrelsen finns reglerat i vilka frågor de olika forumen har beslutanderätt.

KURSRÅD (KR)

Varje kurs väljer två representanter till kursrådet som bl.a. ansvarar för de skolgemensamma aktiviteterna på skolan. Kursrådet är antingen rådgivande eller beslutande i frågor som personalrådet delegerat till dem och beslutande över den budget som rådet tilldelats.

REPRESENTANTER TILL SKOLSTYRELSEN

Kursrådet utser två representanter inom sig till skolans styrelse. Representanterna har yttrande- och förslagsrätt. Kursrådsrepresentanterna får utbildning i mötesteknik och kring kursrådets befogenheter.

SAMLING

Ungefär en gång i månaden samlas alla deltagare. Innehållet i samlingarna planeras av lärare och representanter för kursdeltagare tillsammans

ARBETSGRUPPER

Vårt mål är att alla, under sin tid på Kvinnofolkhögskolan, ska ingå i någon arbetsgrupp för att planera och besluta om olika aktiviteter som t.ex. temadagar, utflykter etc.

KURSTID

En gång i veckan har kurserna tid avsatt där man beslutar om det som är specifikt för kursen. Där förbereds också frågor som ska upp på kursrådet.

STUDERANDEKÅR

Det finns möjlighet att arbeta med studeranderätt genom studerandekår.

STORMÖTEN

Vem som helst kan kalla till stormöte för alla studerande och all personal kring frågor som rör hela skolan.

STUDERANDESKYDDSOMBUD

De studerande utser varje år studerandeskyddsombud. Skyddsombuden utbildas för sitt uppdrag.

KLAGOMÅLSHANTERING, KONFLIKTHANTERING OCH ÖVERKLAGAN

 • Om en kursdeltagare vill klaga på något som berör en majoritet av skolans deltagare kan kursdeltagaren vända sig till kursrådet eller kalla till stormöte.
 • Om klagomålen gäller något inom den egna kursen tas frågan upp på kurstid.
 • Om det uppstår en konflikt mellan deltagare som de inte själva kan lösa ansvarar i första hand studiehandledare/kursansvarig för att hantera konflikten.
 • Om inte konflikten kan lösas eller om konflikten gäller deltagare och lärare åligger det rektor att utarbeta förslag till hur man ska hantera konflikten. I de samtal som görs deltar berörd deltagare samt eventuellt stödperson för den studerande, rektor och ansvarig lärare (i förekommande fall med facklig representant närvarande). Samtalen dokumenteras skriftligt och skrivs under av medverkande parter.
 • Om den studerande inte är nöjd med det som beslutats kan beslutet överklagas till styrelsen.
 • Om konflikten/klagomålen kvarstår även efter behandling i styrelsen kan den studerande överklaga till Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR).

ÖVRIGA KLAGOMÅL

För att stärka de studerandes rättigheter på folkhögskolan finns Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR). Alla kursdeltagare på folkhögskola kan vända sig till FSR. Kvinnofolkhögskolan är anslutan till FSR, som bedömer om skolan har fattat beslut i enlighet med skolans studeranderättsliga standard. De tittar också på ärendet ur ett studeranderättsligt perspektiv samt om Kvinnofolkhögskolans studeranderättsliga standard är tydlig och täckande.

FSR behandlar inte beslut om omdöme eller behörigheter.

Detta gäller:

 1. Deltagare ska i första hand vända sig till skolans rektor med klagomål eller synpunkter.
 2. Om deltagaren inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av frågan ska hen vända sig till skolans styrelse.
 3. Om deltagare efter att ha vänt sig både till rektor och till styrelse fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan hen göra en skriftlig anmälan till FSR. Deltagare måste göra anmälan inom ett år efter det att hen slutat kursen. FSR nås på fsr@folkbildning.net eller på telefon 08-412 48 00. Mer information om rådet finns på www.folkhögskola.nu/fsr.

4. Kostnader för material

I förordningen om statsbidrag till folkbildningen, § 7, anges att undervisning vid folkhögskola ska vara avgiftsfri. Däremot kan skolan ta ut ersättning av de studerande för kost och logi, studieresor, studerandeförsäkring samt läromedel/material som skolan tillhandahåller. Se Folkbildningsrådets kriterier för Avgiftsfri undervisning fr.o.m. läsåret 2010/2011.

Materialavgiften för läsåret 2021/2022 för kursen Feministisk fokus: Film, text och performance 1100 kronor. I materialavgiften ingår kaffe/te, vissa måltider vid t.ex. temadagar och/eller avslutning, vissa kostnader för studiebesök, utflykter och studieresor, kopiering och datautskrifter för undervisningsbruk, möjlighet att låna viss kurslitteratur från skolan samt Folksams olycksfallsförsäkring för folkhögskolor, vilken gäller dygnet runt.

Kostnader för läroböcker, studiebesök och kulturaktiviteter tillkommer med ca 500 – 1000 kr/år.

5. Intyg

INTYG OCH BEHÖRIGHETER

Minst 75% närvaro krävs för att få ett fullständigt intyg. Vid större frånvaro utfärdas ett begränsat intyg som enbart fastställer att den studerande varit inskriven på kursen.

Vid obetalda avgifter lämnas inte intyg ut förrän avgiften är betald.

I Allmän kurs Bas kan du få grundskolekompetens i sv/sv2, sh, nk, ma och eng alternativt påbörja studier som motsvarar gymnasienivå. När studierna är avslutade kan behörighet motsvarande den nya läroplanen för gymnasieskolan GY11 erhållas.

För omdöme krävs att du studerat på Allmän kurs minst ett år, godkänd närvaro, majoriteten av behörigheterna klara samt ett godkänt specialarbete. De behörigheter som kan erhållas är:

Grundläggande yrkeshögskolebehörighet: Sv/Sas 1, Eng 5, Ma 1a,b eller c, Sh 1a1, Hi 1a1, Re 1 och Na 1a1. 

Grundläggande högskole- och universitetsbehörighet: Sv/Sas 1, 2 och 3, Eng 5 och 6, Ma 1b/1a, Sh 1a1, Hi 1a1, Re 1 och Na 1b.

Särskilda behörigheter: Eventuellt kan den studerande erhålla vissa andra behörigheter efter överenskommelse med skolan.

Tillsammans med din studiehandledare utformas en individuell studieplan. Studiehandledning i grupp och enskilt genomförs regelbundet under läsåret.

6. Om en kurs upphör eller ställs in

I sällsynta fall kan en utannonserad kurs ställas in på grund av för få sökande. Senast två månader innan kursstart ges beskedet till de sökande. I första hand erbjuder vi plats på någon av skolans övriga kurser där den sökande är behörig att studera. Är inte det möjligt försöker vi se om någon annan folkhögskola kan vara ett alternativ.

När det gäller korta kurser meddelar skolan senast 1 månad före start om kursen blir inställd.

7. Utvärdering

Kvinnofolkhögskolan har en utvärderingsplan som årligen uppdateras.

UTVÄRDERINGSPLAN FÖR PEDAGOGISK VERKSAMHET

 • Folkhögskolans mål, Kvinnofolkhögskolans utvecklingsmål och skolans målparagraf ska uppdateras bland pedagogisk personal.
 • Kurser som syftar till studier på Kvinnofolkhögskolan som sträcker sig över mer än ett år skall genomföra Kunskapsenkäten och kontinuerligt följa upp svarsresultat som insamlats i diskussioner och uppläggningar av undervisningen. Lärarlaget ansvarar gemensamt för att enkäten genomförs. Övriga kurser rekommenderas att välja delar av Kunskapsenkäten som känns relevanta.
 • Folkhögskolans mål utvärderas genom QA-enkäten både under HT och VT. Skolans mål är att öka tillgängligheten för alla att delta i enkäten.
 • Kvinnofolkhögskolans mål utvärderas dels i QA-enkäten och dels genom en större skolgemensam muntlig utvärdering i kurserna. Denna utvärdering följer upp svarsresultaten från QA-enkäten och kompletterar dessa.
 • Ämnesutvärderingar ansvarar varje enskild lärare för i samarbete med andra ämneslärare.

Övrigt:

 • Kurstiden och kursråd, samt studerandekår ska utvärderas utifrån målen för att öka den interna demokratin och målet att fördjupa arbetet med det mångkulturella samhällets utmaningar. De kursansvariga ansvarar för planeringen, och utformar samt genomför utvärderingarna inom kurserna. Kursrådet utvärderar också sitt arbete. Även matdagarna utvärderas.
 • Samlingarna skall utvärderas gemensamt för hela skolan vid två tillfällen.
 • Tyngdpunkten för all utvärdering av den pedagogiska verksamheten skall ligga på fördjupning av det systematiska kvalitetsarbetet.

8. Försäkringar

Skolan har en olycksfallsförsäkring hos Folksam, Försäkring K 66070. Försäkringen gäller dygnet runt under hela studietiden. Försäkringen gäller kroppsskada som uppkommer genom plötslig oförutsedd händelse. Försäkringen lämnar ersättning för direkta följder av olycksfallet så som akutersättning, merkostnader, tandskador, olycksfallskapital, invaliditet och dödsfall.

Vid kursstart ges skriftlig information om försäkringen.

9. Disciplinära åtgärder

Skolans princip är att i första hand stödja de studerande. På en institution där många människor möts måste vi av hänsyn till varandra ha vissa regler och då kan skolan ibland tvingas vidta åtgärder. Grova eller upprepade brott mot skolans regler kan leda till avvisning, avstängning från att delta i undervisningen eller till och med att man får avbryta studierna.

I samtliga fall nedan övertar rektor ärendet, ansvarar för utredning, dokumentation, uppföljande samtal och beslut om åtgärd.

Det åligger rektor att utarbeta förslag till lösningar/villkor för fortsatta studier. I samtalen deltar berörd deltagare samt eventuellt stödperson, rektor och ansvarig lärare. Samtalen dokumenteras skriftligt och skrivs under av medverkande parter.

Kriminella handlingar kan komma att polisanmälas.

GRUNDER FÖR AVSTÄNGNING (STUDIEUPPEHÅLL) ELLER AVSKILJANDE (AVBRYTANDE AV STUDIER)

AVSKILJANDE

Avskiljande innebär att en deltagare förlorar sin plats på skolan och tvingas avbryta sina studier.

 • Våldshandlingar såsom rasistiska trakasserier, sexuella trakasserier, allvarliga kränkningar, våld och hot om våld kan vara grund för tidsbegränsad avstängning eller avskiljande från studierna.
 • Andra kriminella handlingar som t.ex. stöld, förstörelse av skolans lokaler och/eller inventarier kan vara grund för avstängning eller avskiljande.
 • Även när deltagaren under längre tid missköter sina studier och/eller under en längre tid har för låg närvaro, kan detta vara grund för avstängning eller avskiljande.
 • Deltagare som har avgiftsskulder till skolan riskerar att inte bli antagen nästkommande termin.

AVVISNING

Vid påverkan av alkohol, narkotika och narkotikaliknande preparat sker omedelbar avvisning från undervisningen för i första hand resten av den aktuella dagen. Personal ansvarar för att ordna lämplig hemtransport.

 • Avvisning sker även då bakrus eller abstinens gör det omöjligt att sköta studierna samt då någon dricker alkohol eller använder droger under skoltid.
 • Alkohol/droger som påträffas på skolan överlämnas till rektor. Ägaren kan sedan begära att få tillbaka alkoholen.
 • Droger överlämnas till polisen i samband med att en anmälan görs.
 • Inledande samtal görs för att utreda om missbruk föreligger samt för att undersöka behovet av stöd. Vid dessa samtal deltar berörd deltagare samt eventuellt stödperson, rektor och ansvarig lärare. Det åligger rektor att i samtal med deltagaren utarbeta förslag till lösningar/villkor för fortsatta studier. Samtalen dokumenteras skriftligt och skrivs under av medverkande parter.
 • Vid avstängning kan studierna återupptas efter ett års dokumenterad drogfrihet/nykterhet.

10. Policy för sekretess och arkivering

OFFENTLIGHETSPRINCIPEN

Kvinnofolkhögskolan är inte någon offentlig myndighet. Vi är därför inte skyldiga att lämna ut information om vår verksamhet till medborgarna. Vi är inte heller förhindrade att lämna ut information. Vi har inte heller de krav på arkivering som offentliga myndigheter har.

ADRESSUPPGIFTER MM.

Kvinnofolkhögskolan är mycket restriktiv med att lämna ut uppgifter om de studerande på skolan som till exempel att bekräfta huruvida den som söks studerar på skolan. När någon ringer och frågar om enskilda studerande ber vi dem i första hand ringa den som söks. I andra hand ber vi om ett telefonnummer för att ringa tillbaka.

Kontaktuppgifter på studerande upprättas klassvis och finns även i skolans studeranderegister. Om personen har skyddad identitet eller inte vill offentliggöra personliga uppgifter meddelas detta till skolan som sedan hanterar uppgifterna enligt särskilda rutiner i samråd med den studerande.

Kontaktuppgifter på anställda är tillgängliga med uppgifter om e-post och telefonnummer i tjänsten. Privata adressuppgifter lämnas däremot inte ut.

BILDER

På Kvinnofolkhögskolan är fotografering av studerande eller personal inte tillåten utan godkännande av de som ska figurera på bild. Bilder från vår verksamhet kan publiceras internt på skolan samt på skolans webbplatser och i trycksaker av informativ karaktär. Där kan såväl personal som studerande förekomma.

TYSTNADSPLIKT OCH SEKRETESS

Kvinnofolkhögskolan avgör själv vilka handlingar som ska sekretessbeläggas.

All personal på Kvinnofolkhögskolan har generell tystnadsplikt. Det som sägs i samtal mellan studerande och personal på skolan stannar mellan dessa personer om så har överenskommits. Det är också en självklarhet att personliga uppgifter som lämnas i förtroende till anställd på skolan hanteras på ett sätt som sätter den enskildes integritet och intressen i centrum.

Kvinnofolkhögskolan lämnar inte ut personbunden information till utanförstående förutom till myndigheter till vilka vi måste rapportera, dvs. CSN (Studiemedelsnämnden), FBR (Folkbildningsrådet), SCB (Statistiska centralbyrån) och i förekommande fall AF (Arbetsförmedlingen) och FK(Försäkringskassan).

ARKIVERING

Omdömen, behörigheter, utbildningsbevis och intyg sparas för alla framtid.

Andra handlingar som rör de studerande sparas i upp till fem år. Skolan skickar inte tillbaka några handlingar.

Antagen av Personalråd 20 okt 2011 och skolans styrelse 21 okt 2011