Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy vid Kvinnofolkhögskolan

Ett systematiskt arbete utvecklas kontinuerligt på Kvinnofolkhögskolan. Detta dokument är det första steget i skolans kvalitetsarbete; att definiera vad vi menar med god kvalitet – vad vi vill uppnå.

Nedanstående är utgångspunkten för Kvinnofolkhögskolans kvalitetsarbete:

Verksamheten:

 • är ett stöd för deltagarnas kunskapssökande och lärande
 • präglas av folkbildningens kännetecken
 • genomsyras av Kvinnofolkhögskolans feministiska profil
 • förverkligar stiftelsens mål med verksamheten
 • bidrar till att förverkliga de syften och verksamhetsmål som staten satt upp som villkor för att ge stöd till folkbildningen
 • Organisationen är tydlig. Arbetsordning, delegationsordning, beslutsordning, arbetsuppgifter, ansvar och befogenheter för var och en i organisationen är fastställda.
 • Skolan har god hållbar ekonomi och framförhållning i planering av verksamheten.
 • Administrativa rutiner är effektiva och ändamålsenliga.
 • Policydokument, studeranderättslig standard och andra styrdokument är uppdaterade och är tillgängliga för alla.
 • Arbetsrättsliga lagar och avtal följs och respekteras.
 • Skolans organisations- och arbetsformer underlättar för alla att ta gemensamt ansvar för hela skolans verksamhet.
 • Skolan har fungerande arbetsmiljöarbete och gott arbetsklimat.

Antagen av personalrådet den 31 oktober 2012 samt av skolstyrelsen den 27 november 2012