Funktionsvariation

Funktionsvariation

Kvinnofolkhögskolans policy för arbetet med funktionsvariation

Allmänt förhållningssätt till studerande med funktionsvariationer

Vi har ett välkomnande och inkluderande förhållningssätt.

Varje presumtiv studerande intervjuas. Vid intervjutillfället talar man om de kommande studierna och den studerandes mål och förutsättningar för de kommande studierna. Om den studerande vill så kan studiesvårigheter och ev. extra stöd som den studerande vill ha diskuteras och planeras. Om studiesvårigheter uppträder/upptäcks hos en studerande när kursen börjat görs en planering för att förbättra stödet till den personen.

Vi möter den studerande där den är, gör studieprognoser och blickar framåt tillsammans.

Målgrupper

Deltagare med ofullständiga grundskole- eller gymnasiestudier. Dessa ofullbordade studier kan vara förknippade med funktionsvariationer.

Samhället har starka och begränsande normer. När individer bryter normerna kan följden bli att marginaliseringen och förtrycket av dessa individer leder till psykisk ohälsa.

Att erbjuda extra pedagogiskt stöd till dessa individer kan vara en förutsättning för dessa personers möjlighet att fullfölja sina studier.

Pedagogiska/metodiska arbetssätt

Variation och mångfald är nyckelbegrepp i Kvinnofolkhögskolans pedagogik. Detta för att så många som möjligt ska pröva så många pedagogiska arbetssätt som möjligt.

Kvinnofolkhögskolan arbetar aktivt med att skapa möjlighet för varje studerande att, i gruppen, utvecklas som individ.

Integrationsfrågor

Integration tolkar vi på Kvinnofolkhögskolan som en ömsesidig process, där lärandet är ömsesidigt.

Kvinnofolkhögskolan jobbar för att ge alla studerande samma chans till studieutveckling i de egna studierna.

Kvinnofolkhögskolan arbetar med demokratiska strukturer som ger studerande inflytande över de egna studierna och de/n gemensamma verksamheten/skolan. Språk- och demokratistöd kan vid behov komma ifråga.

Utvecklingsarbete

Kvinnofolkhögskolan har ett behov av att utveckla kompetensen att bättre fånga upp de behov som kan finnas bland sökande och studerande, att sedan följa upp dem och anpassa åtgärderna till den studerandes behov.

Fortbildning för lärare och annan personal

Kvinnofolkhögskolan följer framför allt utvecklingen av studerande på folkhögskola i storstadsmiljö. Den målgruppens behov förändras och vi fortbildar personalen i linje med det.

Kontakter med intresseorganisationer för skolans målgrupper

Kvinnofolkhögskolan försöker alltid ha kontakt med organisationer som studerande och vi har intresse av. Kvinnofolkhögskolans nätverk är mycket stort.

Lokaler och teknisk utrustning

Lokalerna är tillgänglighetsanpassade för rörelsehinder och för synnedsatta/blinda. Samlingslokalen är utrustad med hörselslinga.

Rekryteringsarbete

Vi bedriver ett uppsökande rekryteringsarbete. Förutom traditionellt rekryteringsarbete med annonser och hemsidor så deltar vi på mässor och kommer till de platser (gymnasieskolor, Af, föreningar etc.) där våra målgrupper finns.

Kvinnofolkhögskolan har påbörjat ett strategiskt utvecklingsarbete för att tydligare bestämma målgrupper och var de nås.

Beslutad 2012-10-24