Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Kvinnofolkhögskolans policy mot diskriminering

Riktlinjer för att motverka och förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Kvinnofolkhögskolan är en skola och arbetsplats som ska vara fri från trakasserier. Ingen form av kränkande särbehandling enligt arbetsmiljölagen eller trakasserier enligt diskrimineringslagen tolereras eller accepteras på skolan.

Kvinnofolkhögskolan beivrar också varje form av repressalier som skulle kunna uppstå gentemot deltagare eller personal som har anmält diskriminering eller påtalat brister i det förebyggande arbetet.
Kränkande särbehandling och trakasserier är företeelser som skadar enskilda och verksamheten i stort. Kvinnofolkhögskolan tar tydligt avstånd från förekomster av detta slag. Eventuella överträdelser av lagstiftningen kommer att utredas och åtgärdas skyndsamt.

Bakgrund

Kvinnofolkhögskolans målsättning är ett demokratiskt samhälle i vilket alla deltar i samhälls- och yrkesliv på jämlika villkor. Skolan arbetar för att alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, sexualitet, etnicitet, trosuppfattning, funktionalitet, samlevnadsform, ålder, klass, hälsostatus eller livserfarenhet har samma rättigheter och skyldigheter.

Kvinnofolkhögskolan är beviljad statsbidrag för att driva en folkhögskoleverksamhet för och av kvinnor. Detta utgår från förtrycket i en tvåkönsnorm vilken i sig är problematisk då själva tvåkönsnormen begränsar antalet kön. Skolan befinner sig i denna feministiska paradox – tvåkönsnormens politiska konsekvenser kontra dekonstruktionen och kritik av densamma. Skolan vänder sig därför till alla som definierar sig som kvinnor eller trans. Samverkansprojekt eller uppdragsutbildning kan genomföras oberoende av kön.

Skolans syfte är att i en könssegregerad miljö fokusera på den könsmaktsordning som finns i hela världen och för att arbeta för ett samhälle utan diskriminering. Kvinnofolkhögskolan vill skapa en arbets- och studieplats som är fri från kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering och öka kvinnors handlingsutrymme. Då behöver vi synliggöra normer och hur de samverkar för att upprätthålla
maktasymmetrier.

• Kvinnofolkhögskolan har som utgångspunkt att människor har en mängd identiteter som ska kunna uttryckas utan att diskrimineras.
• Skolan ska vara en öppen mötesplats och diskussionsforum för kvinnor med olika bakgrunder och livserfarenheter i en globaliserad värld.
• Kvinnofolkhögskolan ska vara en inkluderande arbetsplats och utbildningsinstitution, fri från kränkande behandling, trakasserier och diskriminering.
• Var och en som arbetar eller är kursdeltagare på Kvinnofolkhögskolan ansvarar för sina handlingar och för att policyn efterlevs, samt verkar för ett kreativt och öppet arbetsklimat. Att ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att alla tar sitt ansvar.
• Alla som arbetar eller studerar på Kvinnofolkhögskolan ska mötas med respekt grundat i alla människors lika rättigheter samt lika värde och värdighet. Anställda ska genomgå fortbildning i hur kränkningar och trakasserier förebyggs, upptäcks och motverkas.

Begrepp

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Enligt lagen är sexuella trakasserier en form av diskriminering.
Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att uppnå god arbetsmiljö. Lagen kräver ett systematiskt arbete för att motverka kränkande särbehandling (mobbning). Skillnaden mellan kränkande särbehandling och trakasserier är att trakasserier har ett sanband med någon av diskrimineringslagens skyddade grunder.
Sexuella trakasserier är ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, anspelningar, sms och bilder av sexuell natur.
Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet. Om trakasserierna har ett samband med en diskrimineringsgrund kan de benämnas könstrakasserier, etniska trakasserier mm.
Repressalier innebär att någon blir betraffad efter att ha anmält diskriminering eller påtalat andra brister i efterlevnaden av diskrimineringslagen.

Skyddet mot repressalier gäller den som har
• anmält diskriminering
• påtalat att någon bryter mot diskrimineringslagen
• medverkat i en utredning om diskriminering
• avvisat eller fogat sig (gått med på mot sin vilja) i trakasserier eller sexuella trakasserier.

De sju diskrimineringsgrunderna

Nedanstående beskrivningar är hämtade från Diskriminerigsombudsmannens webbplats.
Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Med könsidentitet eller -uttryck avses att någon inte definierar sig som kvinna eller
man eller genom sin klädsel (eller på annat) sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön.
Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, dels hur
någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, till exempel genom kläder,
kroppsspråk, smink eller frisyr.

Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg
eller annat liknande förhållande. Nationellt ursprung betyder att personer har samma

Rutiner för att motverka och förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier
Kvinnofolkhögskolan kommer skyndsamt att utreda och åtgärda alla eventuella fall av uppkomna trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. Detsamma gäller vid förekomst av kränkande särbehandling, hot eller våld.

En utredning sätts igång omedelbart vid kännedom om att något sådant pågår på skolan. Kännedom kan innebära att skolans ledning informeras formellt eller informellt, eller på annat vis får höra talas om att det sägs förekomma inom skolan och arbetsplatsen.

Ansvar

Skolledningen har det yttersta ansvaret för att uppmärksamma, utreda och och sätta stopp för trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier. Detsamma gäller för kränkande särbehandling, hot eller våld.

Skolledningen ansvarar för att en åtgärdsplan upprättas om någon utsätts för trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier, kränkande särbehandling, hot eller våld. Ledningen ansvarar även för att planen revideras regelbundet, aktualiseras, följs upp och efterlevs. Alla anställda ska genomgå utbildning i skolans riktlinjer och rutiner för att motverka diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Skolledningen ska se till att skyddsombud finns för deltagare och personal. En översyn av skolans riktlinjer och rutiner för att motverka trakasserier och kränkande särbehandling ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Rutiner

• Den som upplever sig vara utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska tryggt kunna vända sig till rektor, ett fackligt ombud, ett skyddsombud eller till någon ledamot i skolans styrelser. Detsamma gäller vi upplevelser av kränkande särbehandling, hot eller våld.
• Vid kännedom om förekomst av trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska arbetsgivaren omedelbart initiera en utredning. Normalt faller detta ansvar på rektor. Om rektor inte finns tillhands eller av annat skäl inte är en lämplig person faller ansvaret på skolans styrelse.
• En utredning av trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier kännetecknas av saklighet, neutralitet, skriftlig dokumentation, respekt för inblandade parter samtidigt som skolans riktlinjer mot trakasserier läggs som grund för agerandet. I särskilt komplicerade fall kan skolan behöva anlita en utomstående jurist.
• En utredning av trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska genomföras skyndsamt. Normalt bör den vara klar inom maximalt 30 dagar. Om särskilda skäl föreligger kan tiden utsträckas.
• Disciplinära åtgärder kan vidtas gentemot den som, efter utredning, visat sig ha bedrivit eller medverkat till trakasserier, sexuella trakasserier, repressalier, kränkande särbehandling eller den som har utsatt andra för hot eller våld.

Dessa rutiner är framtagna av Kvinnofolkhögskolans ledning utifrån diskrimineringslagens bestämmelser, se Diskrimineringsombudsmannen. Rutinerna gäller även vid utredning av kränkande särbehandling i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Eventuella fall av hot eller våld faller även under brottsbalken och kan i förekommande fall polisanmälas.
Rutinerna är antagna på skolstyrelsens möte den 6 december 2019.

Diskrimineringsgrunder – lagens definitioner

Kön

Begreppet kön är kopplat till det biologiska könet, även de som avser att ändra/har ändrat sitt biologiska kön.

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Den som inte identifierar sig som kvinna eller man t.ex. genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att inte tillhöra ett specifikt kön.

Etnisk tillhörighet

Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande

Funktionshinder

Varaktigt fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga

Sexuell läggning

Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning

Religion eller annan trosuppfattning

Ålder

Uppnådd levnadslängd