Antagning

Antagning

Villkor för att kunna antas

Sökande ska

  1. fylla minst 18 det år som kursen börjar.
  2. ha deltagit i informationsmöte eller vid annat tillfälle intervjuats av lärare. På distanskurser, korta kurser och sommarkurser genomförs inga informationsmöten.
  3. ha bedömts ha tillräckligt goda kunskaper i svenska som andraspråk för sökt kurs

a) Allmän linje, SAS-inriktning på grundskolenivå ha läst motsvarande minst SFI D-nivå.

b) Allmän linje år 2-3

och Allmän linje DISTANS – ha läst motsvarande minst Sas A/Sas 1.

4.  ha varit drogfri i minst 1 år om sökande tidigare missbrukat alkohol eller

andra droger.

5.  ha bedömts kunna tillgodogöra sig undervisningen på skolan

Rutiner

Intervjuer av sökande genomförs tillsammans av två lärare, som arbetar eller kommer att arbeta på kursen. Dessa bereder förslag till beslut i arbetslaget. Om arbetslaget beslutar om att inte anta en sökande ska en motivering dokumenteras.

Bedömning av kunskaper i svenska som andraspråk görs på grundval av betyg/intervju och skriftligt test.

Bedömning av förmågan att tillgodogöra sig skolans undervisning görs genom diskussion i arbetslaget som tar beslut om antagningar. I tveksamma fall sammankallar lärarna lärarrådet för diskussion och beslut.

Löpande antagning

Skolan tillämpar löpande antagning. Ansökan behandlas i turordning utifrån ansökningsdatum.

För interna sökande gäller 15 april som sista ansökningsdag, se vidare nedan.

FÖR FÖLJANDE GRUPPER RESERVERAS DOCK PLATS PÅ ALLMÄN KURS:

  • sökande som vid ansökan går på skolans allmänna kurs inkl. upphandlade behörighetsgivande kurser.
  • sökande som vid ansökningen är studerande på en av skolans kurser om minst 10 veckor.

Övrigt

När en kurs är full ska reservlista upprättas som följer ovanstående princip om löpande antagning.

Överklagan

Skolans styrelse är högsta instans för löpande verksamhet. Frågor kring och överklagan av antagning sänds i första hand till rektor som bereder frågan och överlämnar till styrelsens ordförande.

Det ovan sagda gäller Kvinnofolkhögskolans egna kurser, för kurser upphandlade av annan part kan andra villkor gälla.