Så här arbetar vi på kursen Olika och jämlika – hur arbeta normmedvetet?

Kursen går att läsa på 25% eller 50%. Ni läser mestadels samma litteratur men du som läser på 50% kommer även lämna in skriftliga arbeten.

Då kursen är en folkhögskolekurs lägger vi stor vikt vid de gemensamma
reflektionerna kring hur teorierna vi studerar kan tillämpas i våra vardagliga verksamheter. Detta kan vara på arbetsplatser men även andra offentliga rum/verksamheter. Hur kan dessa ”rum” bli tillgängliga, hur kan de erbjuda möjligheter till olika röster och berättelser att komma fram? Hur förhåller vi oss till de konfliktlinjer som uppstår när orättvisor blir synliga och grupper organiserar sig för att uppnå rättvisa?  Att bli medveten om begränsande normer och maktstrukturer kan vara en början till en förändring.

Ni har möjlighet att påverka kursens innehåll, dels genom att ni kan välja de områden ni vill undersöka i uppgifterna, dels genom löpande utvärderingar där litteratur m.m. kan diskuteras. Ni kommer även kunna välja ett fördjupningsområde. En del introduktioner och föreläsningar kommer att läggas ut på vår plattform. Dessa är tänkta att underlätta och inspirera läsandet. Utöver den litteratur som finns i litteraturlistan kommer även en del PDF läggas ut. Vi har delat upp kursen i olika moduler/temaområden och varje modul är 3-5 veckor och avslutas med ett forum där en allmän tematisk diskussion förs relaterat till era arbeten. Denna diskussion hålls i videokonferensen via Google Meet. 

De som läser kursen har olika yrkesbakgrund och/eller studerar på olika
utbildningar. Några har arbetat med frågor kring diskriminering, MR och liknande och vill fördjupa sina kunskaper. En del har praktiska erfarenheter, men har kanske inte läst så mycket teori – och för andra är det tvärtom. Det har visat sig vara en fördel med dessa olikheter. Att få diskutera och reflektera tillsammans med andra som kommer från andra håll har sitt värde, samtidigt kan det vara ovärderligt att få dela erfarenheter med några som befinner sig i liknande situation som en själv. Vi har inga krav på förkunskaper men du bör ha ett starkt intresse av rättvisefrågor.

Du som läser på 25%

Vad krävs? Du läser enligt schemat den litteratur som ingår men har inga skriftliga inlämningar. Du deltar i videokonferenserna och förbereder dig för de samtal som förs där. 

Du som läser på 50%

Vad krävs? Du läser enligt schema den litteratur som ingår, deltar i videokonferenser och har skriftliga inlämningsuppgifter. Du kommer att arbeta med kollegial respons på dessa uppgifter. Vi kommer även gå igenom hur du kan vara en ”kritisk vän” i din respons. Du som läser 50% kommer både skriva individuella arbeten och tillsammans med de andra delta i en mer kollektiv skrivform.

Två exempel på moduler – vi har 5 moduler

MODUL 1
Vem gör vad -analysmetoder för att upptäcka och analysera diskriminerande mönster som kan utveckla mer normmedvetna arbetssätt

MODUL 3
Politiska konfliktområden – individ/kollektiv, erkännande/fördelningspolitik,
representera/förespråka, konfliktfyllt konsensus och transversal politik är begrepp som är centrala här

Ansök