Så här arbetar vi på kursen Olika och jämlika – hur arbeta normmedvetet?

Då kursen är en folkhögskolekurs lägger vi stor vikt vid de gemensamma
reflektionerna kring hur teorierna vi studerar kan tillämpas i våra vardagliga verksamheter. Vi lägger också stor vikt vid kritiskt tänkande med betoning på att tillsammans med andra prova olika sätt att tänka. Vi har inga tentor utan kräver er närvaro på våra videoträffar, att ni lämnar in uppgifterna samt deltar i diskussionerna på nätet. Halvtidsstudier beräknas till ca 20 tim./ vecka.

Ni kommer att arbeta med kollegial respons på era skriftliga uppgifter. Även detta ingår i kraven på fullgjord kurs. Ni har möjlighet att påverka kursens innehåll, dels genom att ni kan välja de områden ni vill undersöka i era fältstudier, dels genom löpande utvärderingar där litteratur m.m. kan diskuteras. Ni kommer även kunna välja ett fördjupningsområde.

Kursen är upplagd på så vis att vi läser en del gemensam litteratur som vi diskuterar utifrån olika frågeställningar. Ni som studerar på 25 % lämnar in färre skriftliga arbeten än ni som läser på 50 %. Annars följs ni åt i videokonferens o litteratur. Ni kommer vidare att vara indelade i basgrupper som under en temaperiod träffas i videokonferensen. Er basgrupp kan ha som uppgift att förbereda diskussioner utifrån vissa texter till våra videoträffar. Ansvaret roterar i gruppen. En del introduktioner och föreläsningar kommer att läggas ut på vår plattform. Dessa är tänkta att underlätta och inspirera läsandet.

Litteraturen och våra diskussioner ska fungera som utgångspunkt för era
undersökningar. Det kan vara att undersöka eller kartlägga en arbetsplats/ annan verksamhet, politiska konfliktområden. Vi kommer att presentera ett antal metoder för att ni praktiskt ska kunna undersöka ett fenomen utifrån de teorier och analysverktyg ni studerar. Vissa uppgifter är styrda men inom ramarna kan ni ofta påverka vad ni vill undersöka.

Ni kommer ha träffar varannan vecka i videokonferenser. Dessa ligger kvällstid på måndagar kl. 18-19 alt. tisdagar kl. 18-19, beroende på vilken grupp ni blir indelade i. I detta forum kan mer dagsaktuella frågor tas upp, litteraturen diskuteras m.m.

Varje modul är 3-5 veckor och avslutas med ett Forum där en allmän tematisk diskussion förs relaterat till era arbeten. Denna diskussion hålls i videokonferensen.

Skriftlig respons läggs ut på plattformen och ni kommer att få ett schema på vemsom ska respondera på vem. Vi kommer även gå igenom hur en kan vara en ”kritisk vän” i sin respons. Ni kommer både skriva individuella arbeten men prova ”stafettskrivning” som är en mer kollektiv skrivform.

De som läser kursen har olika yrkesbakgrund och/eller studerar på olika
utbildningar. Några har arbetat med frågor kring diskriminering, MR och liknande och vill fördjupa sina kunskaper. En del har praktiska erfarenheter, men har kanske inte läst så mycket teori – och för andra är det tvärtom. Det har visat sig vara en fördel med dessa olikheter. Att få diskutera och reflektera tillsammans med andra som kommer från andra håll har sitt värde, samtidigt kan det vara ovärderligt att få dela erfarenheter med några som befinner sig i liknande situation som en själv.

Exempel på kursens moduler
Modul 1
Introduktion i olika maktteorier, diskrimineringsfrågor med intersektionella perspektiv
Modul 2
Metoder för att upptäcka och analysera diskriminerande mönster som kan utveckla mer normmedvetna arbetssätt
Modul 3
Politiska konfliktområden – individ/kollektiv, erkännande/fördelningspolitik,
representera/förespråka, konfliktfyllt konsensus och transversal politik
Modul 4
Fördjupning – välja mellan crip, dekolonialitet, jämställdhet/feministisk teori, queer eller ålderism.

Ansök