Så här arbetar vi på kursen Mångfald och intersektionalitet

Då kursen är en folkhögskolekurs lägger vi stor vikt vid de gemensamma reflektionerna kring hur teorierna kan tillämpas i våra vardagliga verksamheter. Vi lägger också stor vikt vid kritiskt tänkande med betoning på att tillsammans med andra prova olika sätt att tänka. Vi har inga tentor utan kräver er närvaro (minst 75 %) på våra videoträffar, att ni lämnar in uppgifterna samt deltar i diskussionerna på nätet. Halvtidsstudier beräknas till ca 20 tim./ vecka.

 

Ni kommer att ha ett visst ansvar för en del upplägg samt för respons på andras arbeten. Även detta ingår i kraven på fullgjord kurs. Ni kommer att ha möjligheter att påverka kursens innehåll, dels genom att ni kan välja de områden ni vill undersöka i era fältstudier, dels genom löpande utvärderingar där litteratur m.m. kan diskuteras. Mer om detta tas upp på den första träffen.

 

Kursen är upplagd på så vis att vi läser en del gemensam litteratur som vi diskuterar utifrån olika frågeställningar. Ni kommer vidare att vara indelade i basgrupper som under en temaperiod träffas i videokonferensen. Er basgrupp kan ha som uppgift att förbereda diskussioner utifrån vissa texter till våra videoträffar. Ansvaret roterar i gruppen. En del introduktioner och föreläsningar kommer att läggas ut på vår plattform. Dessa är tänkta att underlätta och inspirera läsandet.

 

Litteraturen och våra diskussioner ska fungera som utgångspunkt för era undersökningar. Det kan vara att undersöka eller kartlägga en arbetsplats/ annan verksamhet, granska litteratur eller film osv. Vi kommer att presentera ett antal metoder för att ni praktiskt ska kunna undersöka ett fenomen utifrån ett intersektionellt perspektiv. Vissa uppgifter är styrda men inom ramarna kan ni ofta påverka vad ni vill undersöka. Om ni ska analysera en debatt utifrån en analysmodell, kan ni ofta välja vilken debatt ni vill arbeta med. Ni kommer även att ha möjlighet till individuell handledning utifrån era behov i detta arbete (litteraturtips m.m.). Vi kommer att presentera metoden närmare på vår introduktionsdag.

 

Ni kommer ha träffar varannan vecka i videokonferenser. Dessa ligger kvällstid på måndagar alt tisdagar beroende på vilken grupp ni tilldelas. I detta forum kan mer dagsaktuella frågor tas upp, litteraturen diskuteras m.m. Videokonferenserna är även ett forum för att träffas för lite friare diskussioner.

 

Varje modul är 3-4 veckor och avslutas med ett Forum där en allmän tematisk diskussion förs relaterat till era arbeten. Denna diskussion hålls i videokonferensen. Skriftlig respons läggs ut på plattformen och ni kommer att få ett schema på vem som ska respondera på vem. Vi kommer även gå igenom hur en kan vara en ”kritisk vän” i sin respons.

 

De som läser kursen har olika yrkesbakgrund och/eller studerar på olika utbildningar. Några har arbetat med frågor kring mångfald och vill fördjupa sina kunskaper. En del har praktiska erfarenheter, men har kanske inte läst så mycket teori – och för andra är det tvärtom. Det har visat sig vara en fördel med dessa olikheter. Att få diskutera och reflektera tillsammans med andra som kommer från andra håll har sitt värde, samtidigt kan det vara ovärderligt att få dela erfarenheter med några som befinner sig i liknande situation som en själv.