Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Rutiner för att motverka och förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier

Kvinnofolkhögskolan kommer skyndsamt att utreda och åtgärda alla eventuella fall av uppkomna trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier. En utredning sätts igång omedelbart vid kännedom om att något sådant pågår på skolan. Kännedom kan innebära att skolans ledning informeras formellt eller informellt, eller på annat vis får höra att det sägs förekomma inom skolan och arbetsplatsen.

Rutiner

• Den som upplever sin vara utsatt för trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska tryggt kunna vända sig till rektor, ett fackligt ombud, ett skyddsombud eller till någon ledamot i skolans styrelser.
• Vid kännedom om förekomst av trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier ska arbetsgivaren omedelbart initiera en utredning. Normalt faller detta ansvar på rektor. Om rektor inte finns tillhands eller av annat skäl inte är en lämplig person faller ansvaret på skolans styrelse.
• En utredning av trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier kännetecknas av saklighet, neutralitet, skriftlig dokumentation, respekt för inblandade parter samtidigt som skolans riktlinjer mot trakasserier läggs som grund för agerandet. I särskilt komplicerade fall kan skolan behöva anlita en jurist.
• En utredning av trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier på Kvinnofolkhögskolan bör vara klar inom maximalt 30 dagar. Om särskilda skäl föreligger kan den tiden utsträckas, men utredningen och åtgärderna ska vidtas skyndsamt.
• Disciplinära åtgärder kan vidtas gentemot den som, efter utredning, visat sig ha bedrivit eller medverkat till trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier.


Rutinerna gäller även vid utredning av kränkande särbehandling i enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter.

Riktlinjer för att motverka och förebygga trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier


Kvinnofolkhögskolan är en skola och arbetsplats som ska vara fri från trakasserier. Ingen form av kränkande särbehandling enligt arbetsmiljölagen eller trakasserier enligt diskrimineringslagen tolereras eller accepteras på skolan.


Kvinnofolkhögskolan beivrar också varje form av repressalier som skulle kunna uppstå gentemot en deltagare eller personal som har anmält diskriminering eller påtalat brister i det förebyggande arbetet.


Kränkande särbehandling och trakasserier är företeelser som skadar enskilda och verksamheten i stort. Kvinnofolkhögskolan tar tydligt avstånd från förekomster av detta slag. Eventuella överträdelser av lagstiftningen kommer att utredas och åtgärdas skyndsamt.

Begrepp

Diskrimineringslagen syftar till att motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter. Enligt lagen är sexuella trakasserier en form av diskriminering.


Arbetsmiljölagen syftar till att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet, samt att uppnå god arbetsmiljö. Sexuella trakasserier kan vara en form av kränkande särbehandling som är reglerat med stöd av lagen. Sexuella trakasserier är ett agerande av sexuell natur som kränker någons värdighet. Förutom kommentarer och ord kan det vara att någon till exempel tafsar eller kastar
närgångna blickar. Det kan också handla om ovälkomna komplimanger, anspelningar, sms och bilder av sexuell natur.

Sexuella trakasserier kan också vara en form av kränkande särbehandling enligt arbetsmiljölagstiftningen. Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet. Om trakasserierna har ett samband med en diskrimineringsgrund kan de benämnas könstrakasserier, etniska trakasserier mm.


Repressalier innebär att någon blir utsatt för någon form av bestraffning eller dålig behandling, som en reaktion på att hen har påtalat eller anmält diskriminering.

Skyddet mot repressalier gäller den som har
• anmält diskriminering
• påtalat att någon bryter mot diskrimineringslagen
• medverkat i en utredning om diskriminering
• avvisat eller fogat sig (gått med på mot sin vilja) i trakasserier eller sexuella
trakasserier.

De sju diskrimineringsgrunderna

Begreppet kön innebär att någon är kvinna eller man. Förbudet mot könsdiskriminering omfattar också personer som planerar att ändra eller har ändrat sin könstillhörighet.

Med könsidentitet eller -uttryck avses att någon inte definierar sig som kvinna eller man eller genom sin klädsel (eller på annat) sätt ger uttryck för att tillhöra ett annat kön. Begreppet omfattar dels en persons mentala eller självupplevda könsbild, dels hur
någon uttrycker det som kan kallas personens sociala kön, till exempel genom kläder, kroppsspråk, smink eller frisyr.

Med etnisk tillhörighet menas en individs nationella och etniska ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande.

Nationellt ursprung betyder att personer har samma nationstillhörighet, som till exempel finländare, polacker eller svenskar.

Etniskt ursprung innebär att personer har ett relativt enhetligt kulturmönster. Som exempel kan nämnas att en person tillhör någon av de nationella minoriteterna såsom samer och romer.

Med religion avses religiösa åskådningar som exempelvis hinduism, judendom, kristendom och islam. Annan trosuppfattning innefattar sådana övertygelser som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning, till exempel buddism, ateism och
agnosticism.

Med funktionsnedsättning menas varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga. Det kan vara till följd av en skada eller en sjukdom fanns vid födseln, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå. Tillfälliga begränsningar av en persons funktionsförmåga är inte en funktionsnedsättning i
diskrimineringslagens mening.

Lagen definierar sexuell läggning som homosexuell, heterosexuell och bisexuell läggning.

Ålder innebär uppnådd levnadslängd. Alla människor, oavsett ålder omfattas av lagens skydd mot diskriminering.