Tolkning av målparagraf

Tolkning av målparagrafen i Kvinnofolkhögskolans stadgar. Antagen av skolans styrelse februari 2001.

Kvinnofolkhögskolan vill med sin verksamhet förbättra och fördjupa demokratin. Skolans utgångspunkt är att det existerar ett globalt kvinnoförtryck och att diskrimineringen av kvinnor är djupt rotad och finns på alla nivåer i samhället. En samhällsförändring är nödvändig. Kvinnofolkhögskolans målsättning är ett demokratiskt samhälle i vilket alla deltar i samhälls- och yrkesliv på lika villkor, oavsett kön.

Kvinnofolkhögskolan vill bidra till kvinnors möjlighet att påverka och förändra samhället. Skolan skall vara en öppen mötesplats och ett diskussionsforum för kvinnor med olika bakgrunder och livserfarenheter från olika delar av världen. Skolan ska bekämpa diskriminering och segregation genom att slå vakt om mångfald genom att vara öppen för alla, oberoende av etnicitet, samhällsklass, ålder och sexualitet.

Kvinnofolkhögskolan beviljades självständighet som en skola enbart för kvinnor. Därmed följer att skolans egna statsanslag endast kan användas för verksamhet som vänder sig till bara kvinnor för att utifrån kvinnors erfarenheter och på kvinnors villkor utveckla strategier som främjar såväl kvinnors personliga och individuella utveckling som en samhällsförändring. Verksamhet med annan finansiering som även vänder sig till män kan genomföras om det sker i samverkan med annan organisation och att det finns ett uttalat syfte att integrera könsvetenskap/politik i kursens/seminariets innehåll.

Att i kvinnogrupp få diskutera, tänka över och analysera sin egen och andra kvinnors situation är en bra metod för att öka kunskap och medvetenhet om samhällets könsmaktsstuktur, frigöra kraft och skapa handlingsutrymme för förändring. På Kvinnofolkhögskolan kan kvinnor tolka, formulera och utveckla könsteoretisk kunskap utifrån egna erfarenheter och i utbyte med varandra, aktuell kvinnoforskning och samhällsdebatt.

Skolan skall stimulera till debatt och åsiktsbrytning, och vara öppen för förnyelse av pedagogiska arbetsformer i folkbildaranda. Att upprätthålla och utveckla nära kontakter med kvinnorörelsen såväl i Sverige som internationellt utgör en grund i hela skolans arbete. Skolans organisations- och arbetsformer syftar till att underlätta för alla att ta gemensamt ansvar för hela skolans verksamhet. Till detta räknas också planering, utveckling och arbete med det dagliga underhållet. Verksamhetens former och innehåll skall ta hänsyn till olika kvinnors behov och intressen. Ett av dessa behov är en bra barnomsorg och därför driver skolan en förskola så att kvinnor som saknar barnomsorg skall ha möjlighet att studera. Liksom skolan är förskolans utgångspunkter demokrati, könsperspektiv och mångkultur.

Ansök