Diskriminering

Kvinnofolkhögskolans policy mot diskriminering

Kvinnofolkhögskolans målsättning är ett demokratiskt samhälle i vilket alla deltar i samhälls- och yrkesliv på jämlika villkor. Skolan arbetar för att alla oavsett kön, könsidentitet, könsuttryck, sexualitet, etnicitet, trosuppfattning, funktionalitet, samlevnadsform, ålder, klass, hälsostatus eller livserfarenhet har samma rättigheter och skyldigheter.

Överallt i samhället finns normer för hur vi ska bete oss och se ut. Detta påverkar våra liv och våra handlingar. Begreppet intersektionalitet är ett teoretiskt begrepp och ett analytiskt verktyg som används för att förstå hur olika normer och maktasymmetrier samspelar och interagerar med varandra. Om man vill förstå människors villkor är det därför problematiskt att endast gruppera människor som kvinnor, som pensionärer, som svenskfödda eller som personer med funktionsvariation. Utan dessa normer samverkar med andra starka normer som till exempel rör heteronormativitet, livsåskådning och klass. Dessa påverkar människors position på livets alla arenor – till exempel i skolan, i arbetslivet, i familjen, hos kompisarna och i föreningslivet.

Mål för Kvinnofolkhögskolan

Kvinnofolkhögskolan är beviljad statsbidrag för folkhögskola med profilen att skolan bedriver verksamhet för och av kvinnor. Detta utgår från förtrycket i en tvåkönsnorm vilken i sig är problematisk då själva tvåkönsnormen begränsar antalet kön. Skolan befinner sig i denna feministiska paradox – tvåkönsnormens politiska konsekvenser kontra dekonstruktionen och kritik av densamma. Skolan vänder sig därför till alla som definierar sig som kvinnor eller trans. (Samverkan/Uppdragsutbildning kan genomföras oberoende av kön.)

Skolans syfte är att i en könssegregerad miljö fokusera på den könsmaktsordning som finns i hela världen och för att arbeta för ett samhälle utan diskriminering.

Kvinnofolkhögskolan vill skapa en arbets- och studieplats som är fri från trakasserier och diskriminering och öka kvinnors handlingsutrymme. Då behöver vi synliggöra normer och hur de samverkar för att upprätthålla maktasymmetrier.

Detta innebär att:

• Kvinnofolkhögskolan har som utgångspunkt att människor har en mängd identiteter som ska kunna uttryckas utan att diskrimineras.

• Skolan ska vara en öppen mötesplats och diskussionsforum för kvinnor med olika bakgrunder och livserfarenheter i en globaliserad värld.

• Kvinnofolkhögskolan ska vara en inkluderande arbetsplats och utbildningsinstitution, fri från trakasserier och diskriminering.

• Var och en som arbetar eller är kursdeltagare på Kvinnofolkhögskolan ansvarar för sina handlingar och för att policyn efterlevs, samt verkar för ett kreativt och öppet arbetsklimat. Att ta ställning mot diskriminering och kränkande behandling handlar om att alla tar sitt ansvar.

• Alla som arbetar eller studerar på Kvinnofolkhögskolan skall mötas med respekt grundat i människors lika värde.

• Anställda ska erbjudas fortbildning i hur kränkningar och trakasserier förebyggs, upptäcks och motverkas.

• Kvinnofolkhögskolan ska sträva efter mångfald inom alla områden och funktioner på skolan.

• Skolan ska arbeta förebyggande för att förhindra alla typer av trakasserier eller annan kränkande behandling

• Skolan ska ha en arbetsorganisation som underlättar för personal att förena arbete med föräldraskap

• Skolan ska så långt möjligt erbjuda heltidsanställningar för de som så önskar.

Ansvar

Skolledningen

• har det yttersta ansvaret för att uppmärksamma, utreda och åtgärda kränkning, hot eller våld

• ansvarar för att planen revideras årligen, aktualiseras, följs upp och efterlevs.

• ansvarar för att skyddsombud finns för deltagare och personal

• ansvarar för att åtgärdsplan upprättas om någon utsätts för kränkning, hot eller våld

Diskrimineringsgrunder – lagens definitioner

Kön

Begreppet kön är kopplat till det biologiska könet, även de som avser att ändra/har ändrat sitt biologiska kön.

Könsöverskridande identitet eller uttryck

Den som inte identifierar sig som kvinna eller man t.ex. genom sin klädsel eller på annat sätt ger uttryck för att inte tillhöra ett specifikt kön.

Etnisk tillhörighet

Nationellt eller etniskt ursprung, hudfärg eller annat liknande förhållande

Funktionshinder

Varaktigt fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga

Sexuell läggning

Homosexuell, bisexuell eller heterosexuell läggning

Religion eller annan trosuppfattning

Ålder

Uppnådd levnadslängd

Diskriminering – lagens definition

Direkt diskriminering

Då någon missgynnas genom att behandlas sämre än någon annan behandlas, har behandlats eller skulle ha behandlats i en jämförbar situation. Detta under förutsättning att missgynnandet har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Indirekt diskriminering

Att någon missgynnas av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som kan komma att särskilt missgynna personer som faller under någon av diskrimineringsgrunderna.

Detta under förutsättning att inte bestämmelsen har ett berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga för att uppnå syftet.

Trakasserier

Ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

Sexuella trakasserier

Uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

 

Antagen av personalrådet 2012-04-19