Delegationsordning för Kvinnofolkhögskolan

Delegationsordning för Kvinnofolkhögskolan


Allmänna bestämmelser för delegation

Utgångspunkter

Huvudansvarig för Kvinnofolkhögskolan är Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan.

Stiftelsestyrelsen, nedan kallad styrelsen, fastställer skolans övergripande mål och har det ekonomiska ansvaret.

Styrelsen fastställer verksamhetsplan, budget och årsbokslut.

Styrelsen har ansvar för och fattar beslut angående skolans löpande verksamhet.

Den som enligt denna delegationsordning fått behörighet att fatta beslut har att handla utifrån Kvinnofolkhögskolans övergripande mål, stadgar och inom ramen för fastställd budget för verksamheten.

Frågan om ansvar framgår av Arbetsordningen för Kvinnofolkhögskolan.

Om ett beslut inte delegeras är det styrelsen som har beslutanderätt.


Delegationsförbud

Ärenden som rör Kvinnofolkhögskolans övergripande mål samt allmänna inriktning och allmänna omfattning får inte delegeras.


Om ordförandebeslut

Om ordförandebeslut fattas ska detta vara förankrat i styrelsen. Beslutet ska tas upp på nästkommande styrelsemöte och föras till protokollet. I första hand bör brådskande beslut fattas per capsulam. Ordförandebeslut kan enbart fattas inom ramen för behörighet och befogenhet.


Rapportering av delegationsbeslut

Alla som har fått ansvar genom delegation har rapporteringskrav på delegationsbeslut.

Styrelsen har delegerat följande till rektor för folkhögskolan

Rektor har verksamhetsansvar, personalansvar och ekonomiskt ansvar för Kvinnofolkhögskolans deltagare och skolans personal. Rektor ansvarar vidare för arbetsmiljöarbetet och det förebyggande arbetet mot diskriminering och kränkningar, enligt lagstiftning.

Rektor har behörighet att attestera och fatta beslut om inköp, inom ramen för angiven budget, som omfattar ett belopp på maximalt 200 000 kr.

Personalrådet

Personalrådet beslutar om gemensam fortbildning för hela eller delar av personalen inom ramen för budget.

Lärarrådet

Lärarrådet fattar beslut om antagning av deltagare och om inköp av undervisningsmaterial samt om gemensam pedagogisk fortbildning inom ramen för budget.


Administrativa rådet

Administrativa rådet beslutar om gemensam fortbildning för den administrativa personalen samt om inköp av material för den administrativa verksamheten inom ramen för budget

Förslag: delegationsordningen gäller fr.o.m. 2023-07-06