Arbetsordning vid Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan

Arbetsordning vid Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan

1 § Stiftelsens roll och mandat

Huvudansvarig för Kvinnofolkhögskolan är Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan.

Målparagrafen
Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan har till huvuduppgift att främja kvinnors studier och utbildning. Stiftelsen skall upprätta en skola och befordra verksamheten vid densamma. All verksamhet skall drivas av kvinnor och för kvinnor.

Stiftelsen skall befrämja förståelse och solidaritet mellan kvinnor från olika kulturer. Verksamheten skall vara religiöst och partipolitiskt obunden.

Stiftelsen skall stödja en verksamhet som ger allmän medborgerlig bildning samt aktivt arbeta för att motverka patriarkala strukturer och alla former av förtryck, såväl lokalt som globalt.

Stiftelsen skall stödja verksamheter som tar sin utgångspunkt i kvinnors livssituationer, livserfarenheter, forskning, kultur och historia samt återerövra glömd eller förnekad kvinnokunskap.

Stiftelsen skall medverka till att vidareutveckla de feministiska arbetsformer som vuxit fram ur kvinnorörelsen.

Öppna och generösa arbetsformer skall göra det möjligt för kvinnor att respektera varandra samt ge kvinnor mod att ta ansvar för bl.a. sin ekonomi, sitt yrkesval, sitt boende och sin sexualitet.

I enlighet med denna målsättning skall stiftelsen vara ett stöd för de verksamheter som handledare och deltagare gemensamt utformar.

2 § Stiftelsens styrning

Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan företräds av en styrelse, som väljs årligen vid Stiftelsens årsmöten.

Mom 1
Styrelsen består av elva ledamöter, varav två är utsedda av Kvinnofolkhögskolans stödförening. Mandattiden per ledamot är två år. Styrelsen utser årligen inom sig ordförande, vice ordförande och sekreterare samt inom eller utom sig kassaförvaltare. Styrelsen utser två styrelseledamöter samt rektor att var för sig teckna styrelsens firma.

Fastställd 2023-06-12

Styrelsen utser ett arbetsutskott och vid behov arbetsgrupper. Styrelsen utser utom sig en valberedning bestående av minst tre kvinnor med uppgift att föreslå ledamöter till styrelsen.

Mom 2
Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år. Sammanträdesplan upprättas årsvis. Skriftlig kallelse sänds ut minst två veckor i förväg.

Styrelsen kan också kallas till sammanträde då ordförande eller två andra ledamöter så begär.

Mom 3
Styrelsen har det övergripande ekonomiska ansvaret och fastställer verksamhetsplan, budget och bokslut i enlighet med ändamålsparagrafen i stiftelsens stadgar.

Styrelsen beslutar om skolans övergripande mål i enlighet med ändamålsparagrafen i stiftelsens stadgar.

Styrelsen har det löpande ansvaret för den årliga driften av folkhögskolan, och ska noga följa skolans verksamhet och genom personliga besök på skolan bilda sig en uppfattning om behov och utvecklingstendenser.

Styrelsens sammansättning, ansvar och arbetsuppgifter framgår i övrigt av stadgarna.

3 § Arbetsår

Skolans ekonomiska verksamhetsår omfattar tiden 1/1 – 31/12.

4 § Styrelsens arbetssätt

Mom 1
Folkhögskolans rektor och/eller andra representanter för ledningsgruppen närvarar som föredragande vid styrelsens möten.

Mom 2
Två personalrepresentanter och två studeranderepresentanter har rätt att närvara vid styrelsens sammanträden. Närvarorätten gäller ej när personrelaterade ärenden eller andra ärenden av liknande natur behandlas.

Mom 3
Närvarande personal- och studeranderepresentanter har rätt att ställa förslag samt att anteckna avvikande mening till protokollet.

Fastställd 2023-06-12

Mom 4
Styrelseledamot har inte närvarorätt när ärenden behandlas som rör ledamoten personligen eller ledamotens närstående.

Mom 5
Styrelsen är beslutsför då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning ska ske öppet. Sluten omröstning ska förekomma om någon ledamot så begär. Enighet ska eftersträvas. Om enighet inte kan uppnås fattas beslut med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötesordförande utslagsröst.

5 § Styrelsens ansvar och arbetsuppgifter

Mom 1
Styrelsens ansvar är att:

Mom 1
Styrelsens ansvar är att:

 1. svara för skolans löpande ekonomi
 2. tillse att riktlinjer och styrdokument från Folkbildningsrådet samt policys och
  övriga styrdokument följs, och att uppföljningar görs regelbundet.
 3. i samråd med personalrådet se över arbetsordningen

Mom 2
Styrelsens arbetsuppgifter är att:

 1. efter förslag från personalrådet fatta beslut om en treårig verksamhetsplan
  och budget samt en ettårig arbetsplan med budget. Den treåriga planen
  innehåller riktlinjer för skolans långa och korta kurser.
 2. fatta beslut om verksamhetsberättelse
 3. i samråd med personalrådet utse skolans rektor
 4. i samråd med rektor och personalråd genomföra intern rekrytering av och utse
  skolans pedagogiska utvecklingsledare
 5. årligen fatta beslut om delegationsordningen
 6. i övrigt behandla frågor som förs upp på dagordningen.

6 § Rektors ansvar

Mom 1
Rektor har budget-, verksamhets- och personalansvar. Ansvaret omfattar deltagare i skolans verksamhet och skolans personal. Rektor har ansvar för att relevant kompetens finns i ledningsgruppen.

Mom 2
Rektor är föredragande i styrelsen.

7 § Skolans ledningsgrupp – sammansättning och ansvar

Mom 1
Skolans ledningsgrupp består av rektor, pedagogisk utvecklingsledare och ekonom. I ledningsgruppen ska det finnas kunskap och kompetens om feministiska arbetsformer, kvinnorörelsen, folkbildning och folkhögskolepedagogik.

Mom 2
Ledningsgruppens ansvar är att samordna den administrativa, ekonomiska och pedagogiska verksamheten, liksom det externa och interna utvecklingsarbetet.

8 § Personalrådets ansvar och arbetsuppgifter

Mom 1
Alla anställda ingår i personalrådet.

Mom 2
Personalrådets ansvar är att i enlighet med ändamålsparagrafen i stiftelsens stadgar

 1. diskutera hur skolan aktivt kan motverka patriarkala strukturer och förtryck
 2. främja förståelse och solidaritet mellan kvinnor och transpersoner från olika kulturer
 3. vidareutveckla feministiska arbetsformer
 4. vidareutveckla folkbildningens öppna och generösa arbetsformer

Mom 3
Personalrådets arbetsuppgifter är att behandla, ge underlag och förslag till:

 1. Verksamhetsberättelse
 2. Treårig verksamhetsplan med budget
 3. Ettårig arbetsplan med budget

Mom 4
Personalrådet fattar beslut om personalens gemensamma fortbildning inom ramen för budget.

Mom 5
Personalrådet har rätt att ta initiativ i alla frågor som rör skolans verksamhet.

Mom 6
Stormöte består av all personal och samtliga deltagare på långa kurser. Stormötet sammanträder vid behov på förslag av anställd personal eller deltagare.

9 § Lärarrådets ansvar och arbetsuppgifter

Mom 1
Lärarrådet består av lärare med undervisning på folkhögskolan samt vid behov övrig berörd personal.

Lärarrådets ansvar

Mom 2
Alla lärare som undervisar på allmän kurs ska delta vid omdömessättning.

Mom 3
Skolans pedagogiska personal ansvarar för planeringen av den pedagogiska verksamheten.

Mom 4
Lärarrådets uppgifter är att:

 1. avge studieomdömen i förekommande fall
 2. regelbundet diskutera de studerandes studiesituation.
 3. anta studerande inom ramen för skolans antagningsprinciper och beslutad
  omfattning av budgeterade deltagare
 4. anskaffa undervisningsmaterial inom ramen för budget

10 § Administrativa rådet – ansvar och arbetsuppgifter

Mom 1
Administrationsrådet består av personal inom annan verksamhet än undervisning.

Mom 2
Skolans administrativa personal ansvarar för planeringen av den administrativa verksamheten.

Mom 3
Administrationsrådets uppgift är att:
Tillse att den administrativa verksamheten och de administrativa rutinerna fungerar, planeras, utvecklas och samordnas.

12 § Anställd vid Kvinnofolkhögskolan

Mom 1
De anställda ska:

 1. inom ramen för arbetsbeskrivning delta i personalrådets diskussioner och ansvara för att skolans övergripande målsättningar uppfylls
 2. eftersträva samverkan mellan olika grupper inom personalen
 3. ansvara för att utveckla demokratiska processer inom skolverksamheten
 4. delta i praktiskt och socialpedagogiskt arbete.

Mom 2
Alla anställda har förslagsrätt i alla frågor som förekommer inom folkhögskolan.

13 § Deltagarnas organisering

mom 1
I skolan ska finnas forum för deltagarinflytande. Exempel på organ är kursråd, studerandekår och stormöte. Tid ska avsättas för deltagarnas organisering.

mom 2
Skolans studerandekår består av samtliga deltagare vid långa kurser. Studerandekåren fastställer sin arbetsordning.

mom 3
Stormöte består av samtliga deltagare på långa kurser och all anställd personal. Stormötet sammanträder vid behov på förslag av deltagare eller anställd personal.

mom 4
Studerandekåren och kursrådet har förslagsrätt i alla frågor som förekommer inom skolan.

14 § Kursrådets ansvar och arbetsuppgifter

mom 1
Skolans kursråd består av representanter för skolans personal och deltagare. Två representanter från varje kurs, som pågår under minst en termin, ska ingå i kursrådet. Företrädare för deltagarna ska vara i majoritet.

Fastställd 2023-06-12

mom 2
Kursrådet träffas minst fyra gånger per termin. Kursrådet fastställer sin arbetsordning.

mom 3
Kursrådets ansvar är att:

 1. samordna planeringen för de kurser som representeras i kursrådet.
 2. fördela de medel som är avsatta för kursrådet.

mom 4
Kursrådets arbetsuppgifter är att:

 1. föreslå, planera och anordna icke schemalagda aktiviteter som temadagar och
  friluftsdagar.
 2. föreslå, planera och genomföra förbättringar av skolans inre och yttre miljö
 3. fördela de medel som tilldelats kursrådet.

mom 5
Kursrådet utser inom sig två representanter att delta i styrelsens möten.

15 § Ändringar i arbetsordning

Ändringar i denna arbetsordning ska för att bli gällande fastställas av styrelsen för
Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan.

Fastställd 2023-06-12 av styrelsen för Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan
Arbetsordningen är gällande från 2023-07-06