Litteraturlista Mångfald & intersektionalitet VT 19

Ambjörnsson, Fanny (2006), Vad är queer? Stockholm: Natur & Kultur.

Ang, Ien, ”Jag är feminist, men… ”Andra” kvinnor och postnationell feminism”. I de los Reyes, P. (red). 2012, Postkolonial feminism vol. 2. Hägersten: Tankekraft förlag.

Bacchi Lee, Carol (1999) Women, Policy and Politics. The construction of policy problems. London: SAGE Publications. Sid 1-71. (Kommer även läggas ut material kring denna metod).

Börjesson Mats & Rehn, Alf (2009), Begreppbart – Makt. Stockholm: Liber.

Dahlén, Sandra, Krokben och utsräckta händer, intersektionella perspektiv på makt, 2:a upplagan, http://www.jamstall.nu/jamda/#/post/1/960

De los Reyes, Paulina, ”Inledning: Globala maktrelationer, exploatering och migration”. I de los Reyes, P. (red). 2012, Postkolonial feminism vol. 2. Hägersten: Tankekraft förlag.

Gindt, D. & Rydström, J. (2012). Cripteori. Lambda Nordica, 17(1-2). Tillgänglig här: http://www.lambdanordica.se/artikelarkiv/. Valda delar.

Larsson. Berit (2009) Ett delat rum – agonistisk feminism och folklig mobilisering. Kapitel 8, 10 och 13.  Makadam förlag

Mattsson, Tina (2015), Intersektionalitet i socialt arbete: teori, reflektion och praxis. Malmö: Gleerups. 2. uppl.

Mouffe, Chantal (2016). Agonistik, s 9-58 Hägersten: Tankekraft förlag

Mulinari,  D. &  Esseveld, J. Kapitel 2-3. I Björk, S., Hedenus, A. & Shmulyar Gréen, O. (red). 2015. Feministiskt tänkande och sociologi: Teorier, begrepp och tillämpningar. 39-76. Lund: Studentlitteratur.

Young, Iris (2000) Att kasta tjejkast, Stockholm: Atlas (kapitel Förtryckets fem ansikten)

Detta är en del av litteraturen. Fler PDF, filmade föreläsningar och ppt-presentationer kommer att läggas ut på vår plattform.