Likabehandlingsplan

På Kvinnofolkhögskolans montessoriförskola strävar vi efter att alla barn ska ha lika rättigheter, och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Vägledande i detta är förskolans likabehandlingsplan.

På Kvinnofolkhögskolans Montessoriförskola strävar all personal för alla barns/människors rättigheter och för att förhindra trakasserier samt annan kränkande behandling.

Planen skall ligga som grund för Kvinnofolkhögskolans värdegrund om alla människors lika värde.

Likabehandlingsplanen syftar till att främja alla barns/människors lika rättigheter och bygger på diskrimineringsgrunderna där ingen får enligt lag kränka någon på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder.

Likabehandlingsplanen är till för att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

I likabehandlingsplanen skall åtgärder redovisas och planen skall årligen följas upp och ses över.

Vad är kränkande behandling?

Fysiska till exempel att bli utsatt för slag och knuffar.

Verbala till exempel att bli hotad eller bli kallad något annat än det man heter eller vill bli kallad för.

Psykosociala till exempel att bli utsatt för utfrysning, ryktesspridning, himlande med ögonen eller menande blickar.

Text eller bild till exempel klotter, skrivna lappar eller elaka teckningar.

Definitionen gäller i lika hög grad kränkningar mellan barn såväl som vuxna, vuxen mot barn, barn mot vuxen, vuxen mot vuxen.

Direkt och indirekt diskriminering

Barn får inte missgynnas genom särbehandling på grund av någon av de sju diskrimineringsgrunderna som lagen omfattar. Ej heller missgynnas genom till synes neutrala regler som tillämpas så att de i praktiken får en diskriminerande effekt. Barn kan inte diskriminera varandra i juridisk mening.

Annan kränkande behandling

Alla kränkningar är inte diskriminering, men all kränkande behandling måste förhindras. Trakasserier är ett vedertaget begrepp i diskrimineringssammanhang och är därmed kopplade till diskrimineringsgrunderna. Det är nödvändigt att skilja mellan trakasserier och annan kränkande behandling. I lagen införs därför även ett förbud mot annan kränkande behandling för att täcka in alla former av kränkningar.

Repressalier

I lagen införs också ett förbud mot repressalier. Med detta menas att om ett barn eller en vårdnadshavare har anmält någon ansvarig person för kränkande behandling, eller medverkat i en utredning som gäller överträdelser av lagen så införs ett förbud att bestraffa barnet som en följd av detta.

Skyldighet att utreda och åtgärda

När ett barn påtalar att hon eller han har blivit utsatt för trakasserier eller annan kränkande behandling skall i första hand personalen på förskolan utreda och förhindra fortsatt kränkning. Detta gäller även kränkningar mellan barn. Vid allvarligare händelser kontaktas förskolechef på Kvinnofolkhögskolan.

Till dig som vårdnadshavare

Om du misstänker att ditt eller något annat barn utsätts för kränkande behandling enligt diskrimineringsgrunderna eller annan kränkande behandling prata alltid med personalen.

Det kan vara svårt att ta till sig att ens eget barn kränker andra barn, men även i dessa fall är det viktigt att prata med personalen. Alla måste gemensamt ta ansvar och arbeta för barnen trygghet och samhörighet.

Alla vuxna har skyldighet att ingripa vid kränkande beteende – om inte, kan detta tolkas som ett accepterat beteende.

Förebygga

Kvinnofolkhögskolans Montessoriförskola är en förskola där pedagogerna arbetar utefter en helhetssyn till hela barnet där barnet står i centrum. Förskolans pedagoger önskar förmedla till alla barn på förskolan att alla är individer med lik och olikheter och att det är det som berikar världen. Förskolan är mångkulturell och arbetar för att alla barn skall känna sig stolta över sitt ursprung och att alla skall bli sedda utefter den unika person som den är. Förskolan har genusprofil och som en del i detta ges alla oavsett kön, lika möjligheter till alla förekommande aktiviteter. Personalen eftersträvar att ge lika stort handlingsutrymme och talutrymme till alla barn. På förskolan uppmärksammas inte någon utefter utseende eller kläder.

På Kvinnofolkhögskolans Montessoriförskola arbetar personalen för att barnen på förskolan skall känna sig nöjda och trygga i sin miljö, inomhus såväl som utomhus. Stor vikt läggs vid att alla skall känna tillit och samhörighet med sina kamrater och personalen. Personalen arbetar för att barnen skall få en god självkänsla och ta eget ansvar utefter sin förmåga och sina förutsättningar.

Personalen arbetar dagligen för att alla skall visa respekt, omtanke och hänsyn till varandra. Det förebyggande arbetet består utav att pedagogerna och all personal dagligen eftersträvar att vara goda förebilder för barnen. Samtal förs ofta mellan personalen för att finna metoder för konflikthantering och för att ha gemensam samsyn för gränssättningar vid negativa handlingar.

Tillsammans med barnen arbetar också pedagogerna med projekt terminsvis kring grundtankar beträffande kamratskap och hur en bra kompis skall vara. När detta görs får alla barn under en hel vecka vardera bli ”veckans kompis”. Detta innebär att barnets positiva egenskaper diskuteras fram/uppmärksammas i samlingen av alla. Dessa skrivs sedan ner på en tavla och sätts upp på en vägg på förskolan. Tavlan får sedan sitta uppe under hel vecka. Därefter får barnen behålla tavlan och ha den i sin mapp och kan närhelst den önskar titta på den för att barnet skall få bekräftelse, känna sig synliggjord och stolt över sina karakteristiska egenskaper.

På förskolan arbetar personalen för att alla barns och vuxnas tankar och idéer lyfts fram, belyses och respekteras och ses som värdefulla. Därmed skapas en vikänsla och anda för demokrati och vikten av att alla har en del i inflytandet av förskolans verksamhet. Dagligen och i samlingen får barnen önska sig aktiviteter och lekar som sedan genomförs under samlingen, utomhus eller vid andra tillfällen under dagen. Dessa önskemål dokumenteras ibland och bockas av då de genomförts. I samlingen arbetar pedagogerna också för att varje enskilt barn skall komma till tals genom att allt som oftast genomföra ”rundor” där alla uppmuntras till att säga sin åsikt.

Att våga säga sin mening utan att bli bedömd av någon och att känna sig trygg att uttala sig inför gruppen är ett ständigt pågående arbete. Litteratur används för ett förebyggande arbete för likabehandling och för att motverka diskriminering och kränkande beteenden.

Kvinnofolkhögskolans personal anser också att en öppen kommunikation med anhöriga till barnen är ett mycket viktig arbete för likabehandling och för att motverka alla typer av diskriminering och kränkande beteende. Vid utvecklingssamtal med vårdnadshavare som sker varje termin diskuteras kamratskap och trivsel. Även vid föräldramöten påminns vårdnadshavare om likabehandlingsplanen och om hur viktig den är i förskolans dagliga arbete.

Upptäcka

På Kvinnofolkhögskolans Montessoriförskola delas alla barn in i små grupper varje morgon och får en ansvarig pedagog/personal till sin grupp. Denna grupp består av max sex till sju barn. Då barnet kommer på morgonen hälsar personalen på varje enskilt barn, tar i hand och får ögonkontakt med dem. Kort information kan komma från vårdnadshavare om något speciellt har inträffat innan barnet kommit till förskolan. Varje grupp av barn har en pedagog eller personal som under dagen observerar, följer upp barnen, dess aktivitet och lek. Om konflikt uppstår under dagen får barnen hjälp av den vuxne att reda upp motsättningen. Genom detta system blir alla barn dessutom uppmärksammade och sedda varje dag. På så vis kan också personalen snabbt se om barnet inte är sig likt, är ledset eller inte mår bra. Vid behov genomförs åtgärd för barnet och vårdnadshavare kontaktas via telefon, eller får information då den hämtar barnet på eftermiddagen beroende på karaktär.

Utreda och åtgärda

Personalen på Kvinnofolkhögskolans Montessoriförskola tar alla ärenden på största allvar. I första hand verkar personalen för att utreda och lösa händelsen med de inblandade. Vid allvarligare fall eller upprepning vänder sig personalen till förskolechef/huvudman. De åtgärder som sätts in ska dokumenteras, följas upp och utvärderas.

Händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, ska också rapporteras till Arbetsmiljöverket. Förskolechef ansvarar för rapporten.

Vid misstanke om att barn far illa eller på annat sätt behöver stöd, hjälp och skydd, är förskolan skyldig att anmäla detta till Göteborgs Stad, Majorna-Linné, Individ och familjeomsorg.

Se bilagor i infopärmen på förskolan till Likabehandlingsplanen. 1. Utredning om kränkande behandling, 2. Åtgärdsprogram vid kränkande behandling. 3. Uppföljning av åtgärdsprogram vid kränkande behandling.

Utbildning

Personalen utbildas framförallt i förebyggande arbete mot diskriminering eller annan kränkande behandling. All personal skall gå igenom likabehandlingsplanen inför varje höststart.

Om man inte får tillräcklig hjälp

Barn eller elev som är utsatt för kränkande behandling eller mobbning och inte får tillräcklig hjälp från skolan, eller förälder, kan anmäla skolan till Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen. Barn- och elevombudet utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol. BEO tel 08-586 080 00.

När det är fråga om diskriminering eller trakasserier kan ärendet anmälas till Diskrimineringsombudsmannen (DO) tel 08-120 20 700.

Ansök