Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplan

På Kvinnofolkhögskolans montessoriförskola strävar vi efter att alla barn ska ha lika rättigheter, och att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling. Vägledande i detta är förskolans likabehandlingsplan.

På Kvinnofolkhögskolans Montessoriförskola strävar all personal för alla barns/människors rättigheter och för att förhindra trakasserier samt annan kränkande behandling.

Planen skall ligga som grund för Kvinnofolkhögskolans värdegrund om alla människors lika värde.

Likabehandlingsplanen syftar till att främja alla barns/människors lika rättigheter och bygger på diskrimineringsgrunderna där ingen får enligt lag kränka någon på grund av kön, ålder, etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet/uttryck eller funktionshinder.

Likabehandlingsplanen är till för att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

I likabehandlingsplanen skall åtgärder redovisas och planen skall årligen följas upp och ses över.

Vad är kränkande behandling?

Barn eller elev som är utsatt för kränkande behandling eller mobbning och inte får tillräcklig hjälp från skolan, eller förälder, kan anmäla skolan till Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen. Barn- och elevombudet utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol.

BEO tel 08-586 080 00.

När det är fråga om diskriminering eller trakasserier kan ärendet anmälas till Diskrimineringsombudsmannen (DO) tel 08-120 20 700.

Direkt och indirekt diskriminering

Barn eller elev som är utsatt för kränkande behandling eller mobbning och inte får tillräcklig hjälp från skolan, eller förälder, kan anmäla skolan till Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen. Barn- och elevombudet utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol.

BEO tel 08-586 080 00.

När det är fråga om diskriminering eller trakasserier kan ärendet anmälas till Diskrimineringsombudsmannen (DO) tel 08-120 20 700.

Repressalier

Skyldighet att utreda och åtgärda

Till dig som vårdnadshavare

Förebygga

Upptäcka

Utreda och åtgärda

Utbildning

Om man inte får tillräcklig hjälp

Barn eller elev som är utsatt för kränkande behandling eller mobbning och inte får tillräcklig hjälp från skolan, eller förälder, kan anmäla skolan till Barn- och elevombudet (BEO) vid Skolinspektionen. Barn- och elevombudet utreder anmälningar om kränkande behandling och kan företräda enskilda barn och elever i domstol.

BEO tel 08-586 080 00.

När det är fråga om diskriminering eller trakasserier kan ärendet anmälas till Diskrimineringsombudsmannen (DO) tel 08-120 20 700.