Förskola

Kvinnofolkhögskolans förskola drivs som en Montessoriförskola där barnet står i centrum i en förberedd miljö.
Förskolan har även ett uttalat jämställdhet/genusperspektiv på hela verksamheten.

I en anda av frihet under ansvar får barnen leka/arbeta med konkret materiel, både självständigt och tillsammans med sina kamrater. Vi vill redan i förskolan stimulera till livslångt lärande med ett helhetsperspektiv, där allt hör ihop och alla har ett lika stort värde.

Sedan 2003 arbetar vi medvetet för att motverka traditionella könsmönster och könsroller. Vi vill ge barnen på förskolan samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan att begränsas av stereotypa könsroller.

I arbetet använder vi olika metoder. Genom kartläggning av vår verksamhet upptäcker vi i vilka situationer vi brister i jämställdhet. Utifrån dessa rön formulerar vi mål och konkreta åtgärder för att bli bättre i arbetet. Vi använder oss av kompensatorisk pedagogik, vilket innebär att barnen uppmuntras att välja lekar och sysselsättningar som de vanligen inte skulle ha valt. Vi vill inte ta något ifrån barnen utan i stället lägga till det som saknas.

Det dagliga arbetet med genuspedagogik tillsammans med barn och föräldrar innebär att vi pedagoger själva ständigt reflekterar över och omprövar vårt tänkande och handlande i olika situationer.

Vi som arbetar med genuspedagogik har insett att det är ett arbete som integreras i hela verksamheten och som måste vara en ständigt pågående process.

Kontakt: Eva Fahl

Telefon: 031-780 35 00

E-post: forskolan@kvinno.fhsk.se