Förskola

Förskola

Tecknade glada barn, vimplar, prickar, färgglatt
Kvinnofolkhögskolans förskola drivs som en Montessoriförskola där barnet står i centrum i en förberedd miljö.
Förskolan har även ett uttalat jämställdhets- och genusperspektiv på hela verksamheten.

På Kvinnofolkhögskolans Montessoriförskola står barnen i centrum. Alla barn är lika mycket värda och detta förmedlas genom att se lik och olikheter hos varandra för att berika och utveckla mångfalden. Förskolan är mångkulturell och arbetar för att barnen skall känna sig stolta över sin identitet och sitt ursprung och att de skall bli sedda utefter de unika personer som de är.

Lpfö -18

Förskolan arbetar utefter Läroplan för förskolan. Värdegrund och uppdrag är en viktig del i verksamheten. Barns nyfikenhet, lek, intresse och livslånga lärande tas tillvara. Förskolan arbetar med barnen individuellt och i grupp för att skapa goda relationer, tillit och trygghet till kamrater samt vuxna.

Montessoripedagogik

Grundstenarna i Montessoripedagogiken utgår från drivkraften att alla barn är nyfikna, har lust att lära, leka, utvecklas och att de vill göra så mycket som möjligt själva. Det finns ett väl utvecklat konkret material inom flera ämnesområden såsom språk, kultur, matematik och konst. Barnen utvecklar sin koncentration, självständighet och självförtroende.

Genus

Förskolan arbetar medvetet med genus- och normkritisk pedagogik, samt med ett intersektionellt perspektiv på hela verksamheten. Förskolan arbetar med att bredda barns erfarenheter och perspektiv utöver de stereotypa normerna i samhället. Att motverka kränkande behandling utifrån de sju diskrimineringsgrunderna är en viktig del i det arbetet.

Barnkonventionen

Förskolan arbetar med Barnkonventionen där alla barns rättigheter och lika värde uppmärksammas dagligen.

Kontakta förskolan

Kontakt: Eva Fahl

Telefon: 031-780 35 00 (Expeditionen)

E-post: montessori@kvinnofolkhogskolan.se

Ansökan

För att ansöka till Kvinnofolkhögskolans montessoriförskola, vänligen skicka e-post till: montessori@kvinnofolkhogskolan.se

I din ansökan ska du lämna uppgifter om:

  • Barnets fullständiga namn
  • Barnets personnummer
  • Barnets folkbokföringsadress
  • Vårdnadshavares namn
  • Vårdnadshavares personnummer
  • Vårdnadshavares adress
  • Vårdnadshavares telefonnummer samt e-post
  • En motivering till varför du vill att ditt barn ska få plats på förskolan